Annonser

Datalagring för brottsbekämpning ska begränsas

Enligt EU-domstolens avgörande i den så kallade Tele2-domen är den svenska data­lagringen alltför omfattande och inte förenlig med EU-­rättens krav. Nu kommer förslag på nya regler. 

Regeringen föreslår i sin proposition att lagringens omfattning ska minskas och lagringstiderna differentieras. Lagringen bör, enligt förslaget, inte få ske utanför EU.

Det ska också krävas beslut av åklagare för att de brottsbekämpande myndigheterna ska få inhämta uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet.

Regeringen föreslår också att en bestämmelse som nu är tidsbegränsad ska permanentas i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Det ska dessutom bli möjligt att få tillstånd att hämta in uppgifter om brottslig verksamhet som innefattar statsstyrt företagsspioneri och grov misshandel eller olaga frihetsberövande i systemhotande syfte. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019.

Advokatsamfundet medverkade genom generalsekreteraren i utredningen som föregick propositionen, och var i sitt remissvar till utredningen i huvudsak positivt till de presenterade förslagen. Samfundet efterlyste dock en uttrycklig regel som ­undantar uppgifter som skyddas av advokatsekretess från lagringsskyldigheten, i stället för den av utredningen före­slagna skyldigheten att förstöra sådana uppgifter som omfattas av rättegångsbalkens frågeförbud.

Regeringen frångår på denna punkt utredningens förslag, och föreslår inte någon skyldighet att förstöra uppgifter som omfattas av sekretess. Efter Tele2-domen har polisens rätt att få ut information upphört och det sker i princip ingen datalagring.