Annonser

Åldersbedömning av asylsökande

Många kan ha felbedömts som vuxna

Risken att unga asylsökande felaktigt klassas som vuxna kan vara betydligt större än Rättsmedicinalverket tidigare medgett. Svenska Dagbladet har i en granskning avslöjat felaktigheter och stora frågetecken i RMV:s metod för åldersbedömning av asylsökande. 

Svenska Dagbladets reporter Negra Efendić, mottagare av Advokatsamfundets journalistpris 2018 för sina granskningar av de medicinska åldersbedömningarna, har i en serie artiklar visat att RMV:s metod för åldersbedömningar inte håller måttet.

De medicinska åldersbedömningarna bygger på en röntgen av visdoms­tänderna och magnetröntgen av ena knäleden. Utifrån dessa bilder gör rättsläkare sedan en bedömning av den asylsökandes sannolika ­ålder. RMV har tidigare sagt till SvD att risken att barn ­felklassas som vuxna är 10 procent när båda kroppsdelarna är färdigvuxna och att det inte säkert går att ange någon felmarginal när bara en kroppsdel bedöms.

Samtidigt visar det sig att RMV under år 2017 utfärdade över 3 000 medicinska åldersbedömningar som enbart baserats på knäledsundersökningen, eftersom visdomständerna antingen inte kunnat bedömas eller har bedömts som omogna. Och här är risken för felbedömningar betydligt större, vilket också RMV:s egna experter varit medvetna om. Bland annat ska överläkaren Elias Palm, tidigare metodansvarig för medicinska åldersbedömningar vid RMV, i en rättegång där han var kallad som sakkunnig, ha sagt att 20 procent av 17-åringarna kan ha ett färdigvuxet knä. I siffror räknat innebär det alltså att omkring 600 unga män felaktigt kan ha klassats som vuxna bara under 2017.

– En statlig myndighet har hävdat en sak i två år och vi har visat att det inte stämmer. Det måste klargöras hur stora riskerna för felbedömning är. Det finns fler frågetecken och vår granskning kommer att fortsätta, säger Negra Efendić.

RMV hävdade 2016, med hänvisning till en rapport från Socialstyrelsen, att ”[d]en nedre tillväxtzonen i lårbenet mognar färdigt hos de flesta mellan 22–28 års ålder. En väldigt liten andel av unga har en mogen tillväxtzon trots att de inte fyllt 18 år”. Formuleringen har använts av Migrationsverket i asylbeslut, och även förekommit i Migrationsverkets styrdokument kring åldersbedömningar. Efter SvD:s granskning har dock Migrationsverket ändrat formuleringen och tagit bort den felaktiga siffran.

Socialstyrelsen presenterade i våras en ny studie av de medicinska åldersbedömningarna.

– Det visar sig att majoriteten av de undersöktas knän mognar färdigt mycket tidigare än vad man trott. För de flesta sluts tillväxtzonen i knäleden mellan 17,5 år till 19,5 år. Tio procent sluts innan och tio procent efter, sa Johan Sanmartin Berglund, en av forskarna bakom den nya studien, den 5 oktober i SvD.

Nyligen publicerades också en vetenskaplig studie av Petter Mostad, biträdande professor i matematisk statistik, och Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin. I studien konstateras att felmarginalen vid åldersbedömning baserat på mognad av tänder och knäled kan vara så hög som 41 procent – visserligen en osäker siffra enligt forskarna, men betydligt högre än de 10 procent som RMV hävdat. svd:s granskning har väckt nytt liv i den kritik som redan tidigare fanns mot RMV:s metoder för medicinska åldersbedömningar.

– Vi är kritiska till att RMV förefaller ha ändrat sig först efter upprepade och medialt uppmärksammade påpekanden från experter, och till att de som expertmyndighet inte själva säkerställt att använd metod uppfyller rimliga krav på evidens. Det är bra att Migrationsverkets styrdokument ändras men det är inte tillräckligt för att säkerställa att myndigheten inte fortsätter lägga avgörande vikt vid RMV:s utlåtanden trots bristande evidens för metoden, säger Sofia Rönnow Pessah, jurist, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Även Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg riktar hård kritik mot RMV:

– Man ska vara återhållsam med att använda starka ord. Men RMV:s åldersbedömningar är inget annat än en skandal. Bara under 2018 avgav RMV 3 000 utlåtanden som grundar sig på felaktiga sakomständigheter. Konsekvenserna av den undermåliga rättstilllämpningen är förödande för de barn som drabbas. Det kan handla om flera tusen barn vars framtida liv kan ha ödelagts. Det duger inte att migrationsministern hänvisar till myndigheten. Det handlar om ett systemfel som regeringen är ytterst ansvarig för.

Eva Ekholm

Fotnot: Varken Heléne Fritzon, migrationsminister och biträdande justitieminister, eller Morgan Johansson, justitieminister, vill lämna någon kommentar. Deras respektive pressekreterare hänvisar i stället till RMV.

Källor:

SvD granskar åldersbedömningarna, artikelserie av Negra Efendić, samt intervju med Negra Efendić.

Mostad P., Tamsen F. (2018): Error rates for unvalidated medical age assessment procedures. International Journal of Legal Medicine https://doi.org/10.1007/s00414-018-1916-3