Annonser

Ordförandena för landets tre migrationskollegier:

”Ny lagstiftning leder till sämre integration”

Ordförandena för landets tre migrationskollegier ser mycket negativt på den nya lagstiftningen på migrationsområdet och befarar att en följd blir försämrad integration.

Sedan den 20 juli kan asylsökande som huvudregel bara få tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige. 

– De tidsbegränsade uppehållstillstånden innebär ett liv i otrygghet och ovisshet och försämrar integrationen, säger Emma Persson, advokat och ordförande för Stockholms migrationskollegium.

Den nya lagen innebär även att möjligheterna till anhöriginvandring försvåras. För att anhöriga ska få flytta till Sverige måste den som har fått uppehållstillstånd bland annat kunna försörja sig själv och de anhöriga som ansöker om uppehållstillstånd.

– Situationen blir osäker både för den person som befinner sig i Sverige och övriga familjemedlemmar som kanske är på flykt inom eller utanför sitt hemland. Det kan inte anses vara förenligt med barnets bästa, säga Sait Umdi, advokat och ordförande för Migrationskollegiet i Malmö.

Att möjligheterna till familje­återförening minskar försvårar integrationen för de nyanlända, anser Tomas Fridh, advokat och ordförande för migrationskollegiet i västra Sverige.

– För nästan alla som har en familj i ett annat land är återförening den stora frågan. De har svårt att ta tag i arbete och annat innan de har fått träffa sina barn. Jag tror att alla är överens om att den nya lagstiftningen försämrar, snarare än förbättrar integrationen.

Emma Persson tror att kvinnor och barn kan komma att drabbas särskilt hårt av lagändringen.

 – Hittills har majoriteten av dem som sökt asyl varit män. Kvinnor och barn har sluppit göra den farliga resan, eftersom de har haft möjlighet att komma hit genom anhöriginvandring. Om anknytningspersonen inte har tillräckliga ekonomiska resurser kan kvinnor och barn tvingas göra resan själva, säger Emma Persson.

En annan förändring är att de som har fått ett lagakraftvunnet avslag på sin asylansökan inte längre har rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket, såvida de inte är barnfamiljer eller minderåriga.

– En person som har fått avslag kan känna en fruktan för att återvända till sitt hemland. Risken är stor att de stannar kvar i Sverige och blir utnyttjade, till exempel som svart arbetskraft, säger Sait Umdi.

För ombuden leder lagändringen bland annat till att det blir svårare att hålla kontakten med klienter.

– Vi kanske driver ett ärende om verkställighetshinder. Men hur ska man få tag på personen, vart ska man skicka post? säger Sait Umdi.

Ytterligare en förändring är att uppehållstillstånd som huvudregel inte ska ges på grunden synnerligen ömmande omständigheter. Det ska beviljas endast om det strider mot svenska konventionsåtaganden att avvisa eller utvisa personen. Enligt Tomas Fridh tillhör barn som har vistats länge i Sverige utan uppehållstillstånd de stora förlorarna.

– Enligt den nya paragrafen finns det väldigt lite utrymme för gömda barn som har varit länge i Sverige att få stanna.  Att leva på flykt år efter år sätter djupa spår. Det blir tufft att möta de här barnen och säga att det inte finns någon möjlighet för dem att få uppehållstillstånd i Sverige, säger han.