Fokus

Tvångsomhändertagande

Tvångsomhändertagande av barn är ett av de största ingreppen en stat kan göra i en familj och måste omgärdas av största möjliga rättssäkerhet. Omhändertagandena styrs av LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ska garantera rättssäkerheten. Men socialtjänstens utredningar har ofta brister. Barnens och föräldrarnas åsikter beaktas inte alltid och lagen är inte heller anpassad till nya kunskaper och ett samhälle i snabb förändring.

Ladda ner tidningen

Annons

Generalsekreteraren har ordet

Politiskt ledarskap

Anne Ramberg

Generalsekreterare

Sveriges advokatsamfund

PS. Chefredaktören har ordet

Tidskriften Advokaten en vital jubilar

I det första numret av Tidskrift för Sveriges advokatsamfund, 1935, konstaterades att det redan 25 år tidigare framstått klart att det fanns ett behov av en tidskrift där viktiga yrkesfrågor kunde göras till föremål för fri diskussion. I det första numret uttryckte redaktionen, bestående av Georg Stjernstedt, Birger Barre och Gunnar Bomgren (ansvarig utgivare), sin förhoppning att ”samfundets ledamöter skola visa sitt intresse icke blott passivt utan även aktivt genom flitigt medarbetarskap”. År 2014 går det att konstatera att deras förhoppningar infriats. Oräkneliga är de brev, artiklar, telefonsamtal, faxmeddelanden, e-post samt tweets, som redaktionen fått under åren.

Gång efter annan har tidskriften tagit nya steg för att fortsätta utvecklas och vara i takt med sin tid. Det arbetet fortsätter. I och med detta nummer gör vi vissa förändringar under mottot evolution. Det innebär bland annat vissa nya typsnitt, förändrade reportage-, debatt- och aktuelltsidor. Allt för att tidskriften ska fortsätta att vara lika vital och angelägen som grundarna en gång önskade!