Annonser

Tilltagande kritik mot förslaget om nya 3:12-regler

Kritiken mot regeringens förslag om nya 3:12-regler växer från flera håll. Och än mer efter Lagrådets massiva kritik.

 

Den 20 juni kommenterade finansminister Anders Borg Lagrådets yttrande. Borg inledde med att säga att Lagrådets yttrande ”visar på de svårigheter som är förknippade med att motverka det överutnyttjande som sker idag”. Han stod fast vid att regeringen ska gå vidare med ett kapitalandelskrav. Vid den fortsatta beredningen kommer regeringen dock att pröva om det ”alls är lämpligt att gå vidare med förslaget om det höjda löneuttagskravet, eller om det kan behöva förändras, för att möta Lagrådets synpunkter”.

När det gäller kritiken av beredningen av lagstiftningsärendet skrev Anders Borg att det normala för vissa skatteförslag inför budgetpropositionen varit att avisering skett i samband med vårpropositionen. Så, menar han, har skett även i detta lagstiftningsärende och att det i nuläget inte finns anledning att frångå denna rutin.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg var i sin tur starkt kritisk mot Anders Borg och kommenterade på Twitter hans uttalande:

 ”Ett uttryck för maktens arrogans när den är som värst.”

Det har riktats omfattande kritik från både allmänhet och viktiga delar av näringslivet, från bland annat revisorer, läkare, tandläkare samt IT-entreprenörer. En debatt pågår på tidningarnas debattsidor, olika nätforum och inte minst i sociala medier.

FAR, branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, har startat en hemsida där man låter företag som berörs komma till tals och där man också kan ta del av regeringens förslag och partiernas åsikter om 3:12.

”I processen har det inte funnits tid för konsekvensanalys samtidigt som förslaget riskerar att kasta in fler än 300 000 företagare i en osäker skattesituation”, skriver FAR på hemsidan och fortsätter:

”Det är inte för sent för regeringen att backa. Det är bra att reglerna ses över. De är väl generösa idag. Men översynen måste ske i nära dialog med näringslivet. Och det finns ingen anledning att hasta fram något som i praktiken blir en ny entreprenörsskatt.”

Den 20:e augusti presenterade FAR ett eget förslag med nya 3:12-regler.

En annan hemsida i samma ämne är ”Backa bandet, Borg!” som tillhandahålls av Svenskt Näringsliv. Det finns även en Facebooksida med samma namn. På hemsidan skriver man: ”Anders Borgs förslag innebär kraftiga försämringar om de genomförs och reglerna blir om möjligt ännu krångligare än de är idag. Konsekvenserna är dessutom dåligt utredda: remissbehandlingen, när olika aktörer i samhället fick tycka till om förslagen, hastades över på tre veckor – istället för normala tre månader.”

På Svenska Dagbladets debattsida skrev Fredrik Johansson, policychef vid Stockholms Handelskammare, den 12 augusti att Stockholm är hem för många av Sveriges verkligt stora multinationella företag, men också för utländska företags regionala verksamheter i Skandinavien eller Nordeuropa. Men denna styrkeposition är naturligtvis inte given. ”Den del av tjänstesektorn som riskerar att drabbas hårdast av de nya 3:12- reglerna utgör en viktig del av den ekologi i vilken avancerade och ledande företagsfunktioner kan förläggas. Advokater, revisorer, managementkonsulter, kommunikatörer, reklambyråer, rekryteringsföretag etc är alla delar av detta. Det finns en dynamik mellan tjänstenäringen och dess kunder. Ju bättre tjänstenäringen är, desto tryggare är det att förlägga verksamhet i Stockholm. Och ju fler funktioner som placeras eller utvecklas här, desto starkare kan tjänstenäringen utvecklas.”

På Di Debatt skrev företrädare för organisationen Företagarna den 15 augusti att småföretagen drabbas hårt av de nya fåmansbolagsregler som regeringen lagt fram; det är alltså inte bara partnerägda konsultbolag som träffas av skärpningarna.

Så sent som den 6 augusti svarade Anders Borg på en skriftlig fråga i riksdagen, om regeringens förslag om förändringar av 3:12-reglerna, från Leif Jakobsson, S, och han sa sig då vara inställd på att gå vidare med arbetet att ta fram nya 3:12-regler.

”Förslagen i lagrådsremissen innebär samtidigt att det lönebaserade utrymmet utökas, vilket gör att de delägare som får tillämpa löneunderlagsregeln kommer att kunna ta ut en större andel utdelning till 20 procents beskattning. Den förbättringen gynnar givetvis även delägare i mindre vård- och it-företag.

Syftet med förändringarna i 3:12-regelverket har hela tiden varit att motverka överutnyttjande genom att anställda med mycket litet ägande kan tillämpa regler som är avsedda för personer som genom sitt ägande tar risker. Jag avser därför att gå vidare med ett kapitalandelskrav.”

Debatten om regeringens nya 3:12-förslag ser med andra ord ut att fortsätta under hösten.

Webblänkar