Annonser

Nya 3:12-regler: Svidande kritik från Lagrådet

Lagrådet sågar regeringens förslag om nya 3:12-regler.

Regeringen vill ändra i 3:12-reglerna, de regler som reglerar beskattningen av ägare i fåmansföretag. Den 19 juni lämnade Lagrådet sitt yttrande som i det närmaste är unikt vad gäller den grava kritik man riktar mot förslagen och beredningen.

Lagrådet skriver att det ”inte kan tillstyrka att de föreliggande förslagen läggs till grund för lagstiftning”. Lagrådet anser att de olika delförslagen sedda för sig är av relativt enkel beskaffenhet, men att när man ser till helheten är det ”mycket svårt – för att inte säga närmast omöjligt – att överblicka konsekvenserna av förslagen”.

Anledningen till detta är att förändringar av olika parametrar i regelsystemet får verkningar som slår åt olika håll. Liknande svårigheter finns, enligt Lagrådets yttrande, när det gäller att överblicka vilka konsekvenser de justeringar av parametrar som gjorts i det föreliggande förslaget jämfört med det som remissbehandlades.

När det gäller kapitalkravet i de nya 3:12-reglerna kan detta komma att påverka syftet att stimulera anställningar på ett negativt sätt.

Dessutom kan syftet att stimulera mindre fåmansföretag att nyanställa motverkas av den föreslagna höjningen av kravet på uttag av lön för att få använda löneunderlagsregeln.

Lagrådet är även kritiskt till beredningen av ärendet:

”Det framgår inte av remissen i vad mån lagstiftningsärendet har bedömts vara särskilt brådskande eller varför inte en fördjupad översyn av fåmansbolagsreglerna bedömts vara behövlig. Den bild som ges av remissen av hur företag organiseras och de aktuella skattereglerna utnyttjas ger inte intryck av att vara väl grundad, något som också påvisas i ett betydande antal remissyttranden. Att döma av det material som står till Lagrådets förfogande synes det ha varit fullt möjligt att bereda ärendet på ett mer normalt sätt och därmed säkrare förankra förslagets grunder och öka träffsäkerheten i regleringen.”