Annonser

Åklagarna dokumenterar inte tvångsmedelsanvändning tydligt

Det är vanligt att det inte framgår tydligt av förundersökningsprotokollet att hemliga tvångsmedel har använts i brottsutredningen.

Det visar Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens granskning.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat hur 20 § förundersökningskungörelsen (1947:948) tillämpas. I bestämmelsen föreskrivs att beslut om uppgifter som rör användning av tvångsmedel ska antecknas i förundersökningsprotokollet. Enligt nämnden innebär bestämmelsen en skyldighet att tydligt anteckna i förundersökningsprotokollet vilka tvångsmedel som har använts. Det är inte tillräckligt att det indirekt framgår av det material som tas in i protokollet.

I sin undersökning har Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden granskat 65 ärenden från 38 olika åklagarkammare, där tillstånd till hemliga tvångsmedel meddelades under år 2011, och där åtal har väckts.

Vid granskningen framgick det i många fall att tvångsmedel hade använts först när nämnden gick igenom förhörsprotokoll, samtalslistor i bilagor, tjänsteanteckningar och utskrifter av samtal.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden framhåller att ett viktigt syfte med bestämmelsen i förundersökningskungörelsen är att den misstänkte och försvararen enkelt ska kunna utläsa av förundersökningsprotokollet om hemliga tvångsmedel har förekommit, oavsett om informationen endast finns i sidomaterialet. Det är inte rimligt att de ska behöva läsa igenom hela utredningen för att få informationen. ”Hemliga tvångsmedel innebär ett intrång i den personliga integriteten och kan generera information som är av intresse för den misstänktes försvar. Det är därför centralt ur ett rättssäkerhetsperspektiv att den misstänkte och hans eller hennes försvarare på ett enkelt sätt kan utläsa av protokollet om hemliga tvångsmedel har använts”, skriver nämnden.

Därför uppmanar nämnden i ett uttalande Åklagarmyndigheten att ta fram enhetliga rutiner för hur det tydligare ska framgå av förundersökningsprotokollet att hemliga tvångsmedel har förekommit.

Riksåklagare Anders Perklev säger att arbetet med att skapa tydligare rutiner redan pågår:

– I vår rätts-pm om hemliga tvångsmedel finns redan en anvisning om att det ska anges i förundersökningsprotokollet om hemliga tvångsmedel har använts. Mycket talar för att anvisningarna behöver förtydligas. Det kommer att ske inom ramen för två projekt som redan pågår vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö, där våra rätts-pm om hemliga tvångsmedel och om partsinsyn utvärderas och utvidgas.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande den 18 juni 2013, dnr 80-2012