Annonser

Oengagerade föräldrar gynnas av ny skadeståndslag

Från september 2010 kan vårdnadshavare för ett barn som begått ett brott bli skadestånds­skyldiga. Tanken med den nya lagen var att minska ungdomsbrottsligheten, men lagändringen når inte sitt syfte och leder i många fall till ökad rättsosäkerhet. Dessutom gynnar den oengagerade föräldrar. Det anser advokat Peter Zeijersborger.

Enligt skadeståndslagen ska en förälder ersätta sakskada, personskada och skada på grund av kränkning som barnet orsakat genom brott. Lagen ändrades så sent som 2010 med tanken att ett ökat föräldraansvar skulle minska ungdomsbrottsligheten.

Men frågan är om lagändringen har nått sitt syfte eller om den bara har lett till ökad rättsosäkerhet. Skadeståndsansvaret för en förälder uppgår till 1/5 av prisbasbeloppet, vilket som mest innebär knappt 9 000 kr. Det är tveksamt om denna, eller någon annan, summa leder till att föräldrar håller sina barn under bättre uppsikt. Eller att barnet avstår från att begå brott.

Lagstiftaren har inte heller funderat klart över hur rättssäkerheten ska upprätthållas. En förälder är inte part i ett brottmål där barnet står åtalad. Föräldern saknar möjlighet att framföra sin åsikt under rättegången och har inte rätt till något juridiskt biträde. Föräldern blir dessutom inte informerad eller formellt meddelad att han eller hon riskerar att bli skadeståndsskyldig om barnet döms för brott.

Den enda möjligheten för domstolen att tvinga en förälder att betala skadestånd är om föräldern är med vid rättegången och blir delgiven skadeståndsansvar. Men föräldrar behöver inte vara med på det egna barnets förhandling. Det innebär att den ansvarsfulla föräldern som stöttar barnet då det ställs inför rätta, riskerar att dömas till skadestånd till skillnad från den oengagerade föräldern som genom sin frånvaro slipper undan ansvar.

Skadeståndslagen 3 kap. 5 § måste ses över. Den är rättsosäker och har ingen effekt på ungdomsbrottsligheten utan gynnar tvärtom föräldrar som inte tar sitt ansvar.