Annonser

Nyköpings tingsrätt går emot HD:s praxis om straff och skattetillägg

Nyköpings tingsrätt säger nej till ”dubbelbestraffning” och domstolen går därmed emot HD:s praxis om straff och skattetillägg.

I en brottmålsdom den 23 oktober avvisar Nyköpings tingsrätt en åtalspunkt med hänvisning till Europakonventionens princip om förbud mot dubbelbestraffning (ne bis in idem). Skatteverket har tagit ut skattetillägg av den tilltalade, en restaurangägare i Nyköping, på en oredovisad inkomst om 902 054 kronor. Beslutet om skattetillägg har inte vunnit laga kraft. Tingsrätten avvisar åtalet för grovt skattebrott, som avser samma oredovisade inkomst. 

Enligt tingsrätten strider åtalet mot artikel 4 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll. I artikel 4 står att ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång för ett brott som han redan har blivit slutligt frikänd från eller dömd för. 

Tingsrätten hänvisar till domskälen i den skiljaktiga meningen i Högsta domstolens dom i rättsfallet NJA 2010 s. 168 II och i en dom från Hovrätten för Västra Sverige den 23 juni 2010 i mål B 2432-09, och finner att rättegångshinder föreligger på grund av pågående process (lis pendens) enligt 45 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken.

Genom sin dom går Nyköpings tingsrätt emot Högsta domstolens vägledande avgöranden från den 31 mars 2010. HD:s majoritet kom i det rättsfallet, NJA 2010 s. 168 I och II, fram till att det inte fanns ”klart stöd” i Europakonventionen eller Europadomstolens praxis för att underkänna den svenska ordningen med straff och skattetillägg för samma gärning, och godkände därmed det svenska systemet.