Annonser

Brister i förordnandet av offentliga biträden

Statskontoret föreslår en helt ny modell för lämplighetsprövning av biträden i migrationsärenden. Statskontoret vill att lämplighetsbedömningen tas över av Rättshjälpsmyndigheten.

Dagens system för lämplighetsprövning av jurister som tar uppdrag som offentliga biträden i migrationsärenden har stora brister. Statskontoret, som på regeringens uppdrag granskat hur offentliga biträden utses, pekar i sin slutrapport på flera problem:

• Migrationsverket granskar inte tillräckligt att de jurister som anmäler sig som offentliga biträden faktiskt är lämpliga för uppdraget.

• Lämplighetsprövningen skiljer sig också åt mellan olika platser i landet.

• I praktiken har assistenter på Migrationsverket kommit att fatta många beslut om förordnanden av offentliga biträden, trots att dessa beslut enligt Migrationsverkets riktlinjer ska fattas av teamledare eller i vissa fall handläggare.

För att förbättra lämplighetsbedömningen av offentliga biträden och göra den mer enhetlig föreslår Statskontoret att lämplighetsbedömningen tas över av Rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälpsmyndigheten ska begära in betyg och intyg från de personer som anmäler sig som offentliga biträden. Granskningen ska inte omfatta advokater eller biträdande jurister vid advokatbyråer, eftersom deras utbildning redan är styrkt och de står under Advokatsamfundets tillsyn. Enligt förslaget ska det slutgiltiga ansvaret för att utse offentliga biträden även i fortsättningen ligga hos Migrationsverket, som också blir skyldigt att göra en lämplighetsbedömning i varje enskilt fall.

– Statskontorets förslag är rimliga, dock anser Advokatsamfundet att andra än Migrationsverket ska utse offentliga ombud, säger Anne Ramberg i en kommentar.