Annonser

Lagrådet kritiskt till lagförslag

Det är anmärkningsvärt att regeringens förslag till ny skatteförfarandelag inte tar upp tredjemansrevisioner och dubbelbestraffning. Det anser Lagrådet, som under sommaren lämnade sitt yttrande över lagförslaget.

I juni lämnade Lagrådet sitt yttrande över lagrådsremissen Skatteförfarandet. Precis som många av remissinstanserna är Lagrådet kritiskt mot delar av innehållet i den nya lagen.

Lagrådet riktar bland annat in sig på att förslaget inte behandlar problemen med tredjemansrevisioner och möjligheten att för samma händelse ådöma både skattetillägg och straff, så kallad dubbelbestraffning.

Enligt Lagrådet är det ”högst anmärkningsvärt att remissen inte innehåller något förslag om hur man avser att komma till rätta med de allmänt kritiserade effekterna av tredjemansrevision och inte heller något ställningstagande i frågan om möjligheten att i ett visst fall ådöma både skattetillägg och straff”.

Även Advokatsamfundet uttryckte i sitt remissvar på utredningen Skatteförfarandet 2009 kritik mot att utredningen inte lämnar några förslag om ändrade regler på dessa områden.

Lagrådet framför också en hel del kritik mot ärendets beredning. Enligt Lagrådet är det problematiskt att lagrådsremissen innehåller bestämmelser som inte remissbehandlats.