Annonser

Förtroendet för domstolarna utreds

Hur stort är allmänhetens förtroende för domstolarna, och hur kan det bli större? Det ska lagmannen Sigurd Heuman på regeringens uppdrag utreda.

Regeringen pekar i direktiven på tre olika områden som utredningen ska belysa. Det handlar om bemötandet i domstolarna, utformningen av domar och beslut samt om kommunikationen med medier. Utredaren Sigurd Heuman ska dels kartlägga hur dessa tre områden fungerar idag, dels ge förslag till förbättringar.

Och Sigurd Heuman är övertygad om att det finns en del att göra.
– Jag tycker i viss utsträckning att bemötandet blivit bättre. Vi har arbetat mycket med det inom domstolarna. Men i bemötandet ingår också att kunna ta hand om rädda vittnen och målsägande, så att de känner trygghet, säger Heuman, som upplever att det blivit allt vanligare med samtal från människor som är rädda för att medverka vid en rättegång.

Dåliga på att förklara

Svenska domare är generellt ganska dåliga på att förklara sina beslut i medierna, menar Sigurd Heuman. Ofta anser man att allt väsentligt framgår av domen. I stället borde domarna så långt som möjligt förklara varför de dömt som de gjort, säger Heuman.
– Om vi förklarar att brott måste vara styrkt, vad som gäller i en situation med flera tilltalade och andra grundläggande principer tror jag att vi får en ökad acceptans för domstolarnas verksamhet, framhåller han.

Roligt uppdrag

Till hjälp i arbetet har Sigurd Heuman en referensgrupp. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och Brottsoffermyndighetens generaldirektör Margareta Bergström ingår liksom bland andra några domare, en journalist och en professor i psykologi. En eller flera språkvetare ska också knytas till gruppen. En viktig uppgift för dem blir att granska de domar som samlas in, för att avgöra om de är begripliga för icke-jurister.

Ännu har inte arbetsformerna för utredningen spikats. Men Sigurd Heuman lutar åt någon form av enkätundersökning som en del. Det bemötandearbete som redan pågår vid domstolarna ska också kartläggas.

– Det här är ett roligt och viktigt uppdrag. Jag är glad över det och hoppas att det ska bli något bra av det, säger Sigurd Heuman.

Utredningen ska redovisas senast den 30 november 2008.

Ulrika Brandberg

Kommittédirektiv, Förtroende och kvalitet i domstolarna, Dir. 2007:93.