Annonser

Hjälpen till flodvågens offer

Strax efter tsunamikatastrofen startade Advokatsamfundet sitt projekt ”Advokathjälp till flodvågens offer”. Hittills har Advokatsamfundet förmedlat 199 biståndsärenden – det senaste så nyligen som den 28 november. Ungefär hälften av ärendena är avslutade.
Advokatbyråer i Stockholm har tagit emot 49 procent av de återrapporterade uppdragen. För byråerna i Göteborg är siffran nio procent, för Malmöbyråerna fem procent. I övrigt har uppdragen fördelat sig på orter i landet från Sundsvall och söderut.
I vissa fall har frågorna varit okomplicerade, och advokaten har snabbt kunnat ge klienten effektiva råd vid ett eller ett fåtal rådgivningstillfällen. Andra fall har varit mer invecklade och har krävt många timmars insatser av flera jurister.

Långt ifrån alla ärenden är avslutade. Det kan beräknas att åtskilliga timmar kommer att läggas ned i ärendena under december i år och under nästa år – och i vissa fall under flera år framöver.
Advokatsamfundets första utvärdering av projektet visar att försäkringsfrågor har varit en dominerande kategori bland biståndsärendena. Bland de ärenden som har återrapporterats innehåller mer än en fjärdedel olika typer av försäkringsfrågor. Arvs-, boutrednings- och bouppteckningsfrågor har varit lika vanliga som försäkringsärendena.

Merparten av biståndsärendena har haft övervägande familjerättslig inriktning, men i ungefär fem procent av ärendena rapporterar advokaterna att de har biträtt med bolagsrättsliga frågor. Det har till exempel rört frågor om avveckling eller försäljning av familjeföretag där en eller flera i företagsledningen har försvunnit i katastrofen.
Frågor om dödförklaring, om rätt till tillträde till saknade personers bostäder och andra frågor som rörde akuta praktiska problem var vanliga under den första tiden efter katastrofen.

Nya regler om dödförklaring
Det har också funnits behov av hjälp med godmansförordnanden för saknade personer eller underåriga. Några advokater har bidragit till projektet genom att skriva promemorior om ämnen med anknytning till ämnen som aktualiserades vid katastrofen, som frågor om dödförklaring och om saknade personer.
Advokatsamfundet lämnade i snabbremisser synpunkter på regeringens förslag till nya regler om dödförklaring och om undantag från arvsskatt och gåvoskatt, som lades fram kort tid efter katastrofen.
Ett antal advokatbyråer har bistått enskilda klienter med långt mer än de tio timmar som det ursprungliga uppropet omfattade.
Exempelvis har Advokatfirman Vinge hjälpt till med att bilda en insamlingsstiftelse med 90-konto. Engagemanget i ärendet beräknas fortgå i flera år. Även andra byråer har haft enskilda ärenden med stor omfattning i tid.

Advokat Mari Schaub, Advokatfirman Schaub AB, tycker att det har varit mycket positivt att medverka i projektet.
– Projektet som sådant har visat en annan sida av advokatkåren än den som just nu framhävs i massmedierna, där man ger en ganska onyanserad och negativ bild av vilka vi är.
Hon har behandlat uppdragen som vilket juridiskt arbete som helst.
– De olika erfarenheter som en humanjurist typiskt sett har av livets svårigheter kan komma väl till pass.
I de ärenden jag har kommit i beröring med har jag känt att jag verkligen har kunnat hjälpa till.
Mari Schaub tycker också att kolleger har kunnat hänvisa till varandra på ett bra sätt inom projektet.
– I ett ärende har en affärsbyrå handlagt de affärsrättsliga bitarna medan jag tog tag i frågor som var av familjerättslig, socialrättslig och skatterättslig natur. Byråer som normalt inte sysslar med humanjuridik och människor i kris har fått tillfälle att hjälpa i en sådan situation. Det tror jag är nyttigt, oavsett vilken typ av juridik man sysslar med i vanliga fall.

Advokat Fredric Renström, Advokatfirman Abersten HB, berättar att firman är nöjd med att ha kunnat bistå personer i en krissituation.
– Det känns som om det som sades från början om ändamålet med projektet har infriats.
Han uppskattar också de kollegiala kontakterna genom projektet.
– Man har fått en känsla av att de olika byråslagen, affärsjurister respektive familjerättsbyråer, har haft ytterligare möjlighet att närma sig varandra.
Fredric Renström tycker att myndigheter och försäkringsbolag har visat förståelse och tillmötesgående.
– Man har varit väldigt beredvillig att bistå och varit generös vid tillämpningen av sina bestämmelser.
Fredric Renström betonar att byrån inte har gjort någon skillnad i sitt arbete i biståndsuppdragen jämfört med vanliga uppdrag.
– Tillfredsställelsen i att göra ett gott arbete har man alltid, oavsett om man arbetar pro bono eller med vanliga uppdrag. En svårighet i de här fallen är att det är känslomässigt jobbigt att det är så många barn som har avlidit.

Tillfredsställelse att kunna bidra
Advokat Michael Karlsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, tycker att Advokatsamfundets initiativ var mycket bra. Byrån har åtagit sig alla typer av uppdrag.
– Det ger en inre tillfredsställelse för anställda och delägare att kunna bidra med det man kan utan att ta betalt. Vi sysslar med en hel del annat ideellt, till exempel Advokater utan gränser, men här blev det hela väldigt konkret, eftersom katastrofen berörde hela Sverige. Projektet visar med tydlighet att det finns ett intresse bland advokater av att hjälpa till, vilket allmänheten kanske inte tror.

Advokat Rolf G:son Sjöberg, Advokatfirman Lindahl KB, berättar att byrån har lagt ned mycket tid i sina ärenden, och att det fortfarande återstår en hel del arbete.
– Vi advokater är vana att hantera människor i olika typer av krissituationer, och jag tror att vår uppgift i den här situationen har varit lik många andra ”traditionella” uppdrag. Det som avviker här är omständigheterna kring att Advokatsamfundet engagerade sig. Uppdragen har aktualiserat inte enbart arvsrättsliga utan även bland annat fastighets- och associationsrättsliga frågor.

Advokat Jan Lindblad Advokatfirman Luterkort, tycker också att det har varit positivt att kunna medverka i projektet och att uppdragen har fungerat som andra är en den.
– Man måste ha samma professionella inställning och ha samma syn på de här uppdragen som på andra uppdrag. Uppdragen har fått speciell karaktär av att de berörda har drabbats av en personlig tragedi. Det gör kanske att det blir mera personligt samtal i inledningen av ärendet än annars.
Samfundets ledning kontaktade redan på kvällen den 29 december ett antal av de större advokatbyråerna i landet för att höra om de var villiga att ställa upp i ett biståndsprojekt. Projektet innebar att varje advokatbyrå skulle bidra med kostnadsfritt arbete motsvarande tio arbetstimmar för varje heltidsverksam jurist på byrån. Frågan möttes av översvallande positiva reaktioner.

Stort gensvar på upprop
Ett upprop sändes ut via e-post till samtliga advokatbyråer. Gensvaret blev stort. Redan efter några dagar hade advokatbyråerna åtagit sig att bidra med över 10000 timmar, och så småningom hade 24400 timmar ställts till förfogande av mer än 300 advokatbyråer och enskilda advokater.
Alla olika typer av advokatbyråer anmälde sig till projektet, såväl stora som mellanstora och små byråer, både affärsjuridiska byråer och familjerättsadvokater.
Samfundet informerade om advokatbiståndet i stora annonser i dagspressen, och projektet fick stort genomslag i medierna och bland allmänheten. Mer detaljerad information med anvisningar för drabbade som behövde hjälp publicerades på samfundets webbplats. Advokatsamfundets kansli har förmedlat uppdragen.

MAGNUS ANDERSSON

Publicerad i nr 9/2005