Annonser

Disciplinärenden

Beslut hösten 2005
14Advokat har underlåtit att efterkomma klients begäran att tillse att ett nytt polisförhör hölls samt att medverka vid förhöret.
Erinran tilldelad.

Den 23 oktober 2001, X var då 13 år och sedan början av augusti 2001 omhändertagen enligt LVU med A som offentligt biträde, hölls ett polisförhör med X i anledning av en polisanmälan att hennes far skulle ha begått övergrepp mot henne. Efter någon vecka ville hon ha ett nytt förhör. Till stöd för sin begäran åberopade hon att hon vid det förra förhöret lämnat felaktiga uppgifter. Socialtjänsten vägrade henne att få ett nytt förhör. Hon kontaktade då polisen själv och fick ett nytt förhör till stånd den 22 april 2002.

Anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 22 april 2004, avser att A gjort mycket allvarliga och helt oacceptabla grova tjänstefel och medvetet gått socialens ärenden. X har anfört bland annat: När socialtjänsten totalt vägrade att låta henne få ha ett nytt förhör försökte hon efter någon tid kontakta A för att hon som ombud skulle tillse att X skulle få ett nytt förhör. I över en månads tid ringde X A massor av gånger men hon vägrade att ta emot samtalen och X framförde då till sekreteraren att hon ville ha ett nytt förhör och att Askulle kontakta X. Det gjorde hon aldrig och anledningen till detta var att hon agerade socialtjänstens förlängda arm. Det visade sig att A aldrig kontaktat polisen och detta kan inte tolkas på annat sätt än att hon försökte hindra X till ett nytt förhör och således helt gick socialens ärenden. A var ej heller närvarande vid någondera av förhören. Det är mycket klandervärt att A lierat sig så totalt med socialtjänst och socialnämnd och åsidosatt rättssäkerheten helt. Xhade även tidigare sagt till A att hon ville ha bort sitt LVU men fick svaret att det var ingen bra idé.

A har i yttrande till samfundet anfört bland annat: Hon förordnades i slutet av 2001 till särskild företrädare för X med anledning av de misstankar som förelåg mot fadern. Härefter har hon haft ett flertal kontakter med X, personalen på det hem flickan vistades på och polisen med anledning av att det framkommit uppgifter om att X ville träffa polisen igen för att hon ville ändra de uppgifter hon tidigare lämnat. A var i kontakt med såväl X som polisen kort före förhöret för att höra att allt var i sin ordning. Hon hade inte möjlighet att närvara vid förhöret men hade talat med både X och polisen om detta innan, och de förklarade att det inte var något problem att A inte närvarade. Hon besökte X kort efter förhöret. De gick då igenom detta och vad de nya uppgifterna skulle kunna få för följder i polisutredning. Kort härefter eller den 24 april 2002 har åklagaren lagt ned förundersökningen mot fadern. A har under hela tiden hon företrätt X kontaktat henne så snart det funnits anledning därtill. X ringde även många gånger själv till A.

Nämndens bedömning
A borde i anledning av X begäran om nytt polisförhör ha begärt att ett sådant förhör skulle hållas och sett till att hon kunde närvara vid förhöret. Genom att underlåta att göra så har hon åsidosatt sina plikter som advokat.
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7§ andra stycket Rättegångsbalken.
Vad som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

Publicerad i nr 9/2005