search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Leif Ljungholm tar plats i nytt MR-institut

Regeringen utsåg i slutet av oktober advokat Leif Ljungholm till ledamot i styrelsen för den nya myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter.

Leif Ljungholm är vice ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd. Han var ordförande i Advokatsamfundet 1996–1999. Leif Ljungholm porträtterades i Advokaten nr 4/2021.

Institutet för mänskliga rättigheter startar sin verksamhet den 1 januari 2022. Institutet placeras i Lund.

Överklagandeförbud i LVU stred mot EKMR

Ett beslut om att begränsa umgänget mellan en myndig kvinna och hennes tre yngre syskon som är omhändertagna enligt LVU ska kunna överklagas. Det fastslog Kammarrätten i Göteborg i november.

Den äldsta systern hade vänt sig till kommunen med en begäran om mer umgänge med sina tre syskon, men fått avslag på begäran. Avslaget kan enligt reglerna i lagen inte överklagas. Enligt kammarrätten strider dock överklagandeförbudet i LVU mot Europakonventionens rätt till en rättvis rättegång. Kammarrätten återförvisade därför ärendet till förvaltningsrätten för prövning i sak.
Kammarrätten i Göteborg, dom i mål nr 3616-21

Uteslutningar står fast i HD

Disciplinnämndens beslut från december 2020 och april 2021 att utesluta två advokater står fast. Det står klart sedan Högsta domstolen (HD) i sin prövning avslagit de överklaganden som kommit in från de tidigare advokaterna.
HD:s beslut den 5 november 2021 i mål nr Ö 6892-20
HD:s beslut den 25 november 2021 i mål nr Ö 2854-21

HD: Helgarbete ger högre ersättning

En offentlig försvarare som arbetar helg med att överklaga ett häktningsbeslut, som har meddelats efter en förhandling samma helg, har rätt till den högre timersättning som gäller för förhandlingar under helgen. Det framgår av två beslut från Högsta domstolen (HD) om försvararersättning.

HD hänvisar i besluten till Domstolsverkets föreskrifter samt avgörandet NJA 1989 s. 266, där HD fann att föreskrifterna om rätt till högre timersättning var tillämpliga på helgarbete för att överklaga ett häktningsbeslut som hade meddelats efter en förhandling under samma helg.
Högsta domstolens beslut den 12 november 2021 i målen nr Ö 6265-20 och Ö 1075-21

Glimstedt renodlar under nya namn

Advokatfirman Glimstedts kontor i Stockholm och Göteborg renodlar sin verksamhet och byter namn på verksamheten. Från och med den 1 december blir Stockholmskontoret Born Advokater, en boutiquebyrå specialiserad på bank och finans, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, kapitalmarknad samt tvistlösning.

Den 1 januari följer även Göteborgskontoret exemplet och blir till Norma Advokater, med fokus på corporate commercial, fastigheter, offentliga affärer, kommersiella tvister och finansiell kris och risk. Glimstedts övriga tolv kontor i landet fortsätter att arbeta under dagens namn.

Riksrevisionen granskar hot och våld

Riksrevisionen har inlett en granskning av hur regeringen och myndigheterna arbetar för att förebygga och hantera trakasserier, hot och våld mot statligt anställda. Granskningen ska vara färdig i oktober 2022, och ska svara på om myndigheterna och regeringen gjort tillräckligt för att förebygga och hantera trakasserier, hot och våld mot statligt anställda.

Höjd ersättning till kränkta barn

Brottsoffermyndigheten har i fyra fall beslutat att höja ersättningsnivåerna för kränkning vid grov fridskränkning mot barn. Besluten är, enligt myndigheten, en vidareutveckling av den praxis som fastställdes i april 2021 när nivån för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning mot nuvarande eller tidigare partner höjdes.

Besluten rör fyra pojkar som alla blivit utsatta för brott av sina pappor under två och ett halvt respektive tre års tid. Alla fyra ärendena är, enligt Brottsoffermyndigheten, exempel på särskilt allvarliga fall av grov fridskränkning. Pojkarna får 100 000 respektive 150 000 kronor var i brottsofferersättning, högre än vad domstolarna som dömt i målen tilldömt dem.

Akavia: Många vill jobba hemma

Många jurister och ekonomer har under coronapandemin fått smak för att arbeta hemifrån. Det visar en undersökning genomförd av fackförbundet Akavia. Enligt undersökningen vill de flesta av Akavias medlemmar arbeta lika mycket hemifrån som på kontoret eller mest hemifrån. Samtidigt förväntar sig ungefär var femte arbetsgivare att medarbetare ska arbeta på kontoret fem dagar per vecka.
Källa: Akavia

2021: Rekordmånga fastighetstransaktioner

Fastighetsåret 2021 ser ut att slå rekord, med en transaktionsvolym under de tre första kvartalen på dryga 240 miljarder, utköp och sammanslagningar på börsen inkluderade. Uppgifterna kommer från rådgivningsföretaget Svefa, som följer utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden. Marknaden för juridisk rådgivning kring fastighetstransaktioner toppas av Vinge, med en transaktionsvolym på 147,8 miljarder kronor.
Källa: Fastighetsvärlden

Studie: Kön kan påverka dömande

Brottsförebyggande rådet, Brå, har i en ny rapport studerat om domare och domstolar dömer brottsfall på ett enhetligt sätt, och hur domarna beaktar olika faktorer som ska, och inte ska, ha betydelse för påföljdsbestämningen.

Resultatet antyder att domare i huvudsak dömer enhetligt och beaktar de faktorer som ska beaktas. Samtidigt visar studien också att personliga egenskaper hos den tilltalade har betydelse för påföljdsbestämningen på ett sätt som de inte ska. Ett exempel är kön, där kvinnor i de fiktiva fall som diskuterats har getts mildare straff än män.
Brå: Enhetlighet och relevanta hänsyn i dömandet i brottmål

MAQS flyttar och expanderar

MAQS Advokatbyrå flyttar sitt Stockholmskontor till nya, större och mer hållbara lokaler på Stureplan 19 i centrala Stockholm. Byråns nya lokaler finns i en miljöcertifierad fastighet. Certifieringen LEED tar bland annat hänsyn till energiförbrukning och inomhusklimat.

Samtidigt satsar MAQS också hårt vid sitt nya Sundsvallskontor på juridisk rådgivning kopplad till skogsindustrin, med den nya nationella branschgruppen Skog. Gruppen leds av nyrekryteringen Jannie Strømberg, tidigare jurist på SCA.

Bäckström ska utreda ungdomsvården

Justitierådet Agneta Bäckström ska på regeringens uppdrag se över reglerna om frihetsberövande påföljder för lagöverträdare under 18 år. Utredaren ska bland annat föreslå lagändringar som möjliggör mer ingripande påföljder och längre vårdtider för unga som begår allvarliga brott. Hon ska också se över vilken myndighet som är bäst lämpad att ansvara för verkställigheten av frihetsberövade påföljder för omyndiga. Uppdraget ska redovisas senast den 3 augusti 2023.

Notarier larmar om gratisarbete

Notarierna vid Stockholms tingsrätt är trötta, stressade – och missnöjda. Det framgår av en undersökning genomförd av tingsrättens notarieförening. Enligt Dagens Juridik, som tagit del av resultaten, har nära 40 procent av notarierna upplevt fysiska stressymptom kopplade till hög arbetsbelastning.

Mer än hälften uppger att de inte upplever att det finns tillräckligt med stöd på arbetsplatsen eller någon att vända sig till om arbetsbelastningen blir för stor. Många notarier svarar också att de inte bryr sig om att signalera när de nått gränsen för hur mycket flextid som kan tillgodoräknas, eftersom det ändå inte går att ta ut tiden i ledighet.
Källa: Dagens Juridik

IMY: Överföring till tredjeland klargörs

Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har antagit nya riktlinjer som klargör vad som utgör, och inte utgör, en överföring av personuppgifter till tredjeland. Arbetet med riktlinjerna har letts av svenska Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Läs mer på imy.se.

Osäker grund för åldersbedömningar

Utredningen om medicinsk åldersbedömning konstaterar i sitt första delbetänkande att det vetenskapliga kunskapsunderlaget för dagens medicinska åldersbedömningar är otillräckligt. Utredningen har granskat den metod för medicinska åldersbedömningar som tillämpas av Rättsmedicinalverket inom ramen för asylprocessen samt det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget och hur det utvecklats över tid.

Enligt utredningen visar slutsatsen att det behövs ytterligare studier, ­vilket utredningen i nästa steg ska initiera. Utredningens slut­betänkande ska redovisas den 31 maj 2024.
SOU 2021:84 Utredningen om medicinsk åldersbedömning

Annons
Annons