search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2021/1261 Betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov (SOU 2021:47)

R-2021/1267 Betänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21)

R-2021/1277 Promemorian Ökad kvalitet i rättsintyg

R-2021/1286 Betänkandet En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning (SOU 2021:45)

R-2021/1295 Betänkandet Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar (SOU 2021:51)

R-2021/1347 Betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

R-2021/1348 Betänkandet Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56)

R-2021/1349 Betänkandet Ändrade regler i medborgarskapslagen
(SOU 2021:54)

R-2021/1401 Betänkandet Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen (SOU 2021:55)

R-2021/1403 Betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning
(SOU 2021:53)

R-2021/1450 Promemorian Genomförandet av mobilitetspaketet

R-2021/1477 Betänkandet Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64)

R-2021/1762 Departementspromemorian Hittegods i kollektivtrafiken (Ds 2021:26)

R-2021/1763 Departementspromemorian Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27)

R-2021/2088 Promemorian Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

R-2021/2169 Promemorian Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

R-2021/2286 Rättsmedicinalverkets förslag till nya föreskrifter om provtagning vid utredning av faderskap

R-2021/2369 Nytt, omarbetat avsnitt i utkast till lagrådsremiss Nya kapitaltäckningsregler för mycket stora värdepappersbolag

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.