search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

LSS : konkreta ärendefrågor : tolkning och tillämpning
Författare: Finn Kronsporre
Förlag: Norstedts juridik
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska garantera personer med funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor genom olika typer av stödinsatser. Lagen är dock otydlig och det kan vara svårt att bedöma rätten till och omfattningen av en insats. Denna bok, utformad enligt fråga-svar-modellen, ger konkret stöd i arbetet för dem som ska fatta beslut med anknytning till lagen och riktar in sig på de frågor där det saknas tydlig vägledning för tillämpningen av lagstiftningen. Tonvikten ligger på regelverket kring personlig assistans, då det är dessa insatser som är föremål för flest bedömningssvårigheter.

Domstolsprövning av förvaltningsbeslut : rättsprövning, överklagande & prövning i allmän domstol
Författare: Wiweka Warnling-Nerep
Förlag: Jure
År 2006 tillkom lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut som reglerar de möjligheter som finns för domstolsprövning av beslut av regeringen. Syftet med lagen är bland annat att Sverige ska uppfylla Europakonventionens krav på rätt till domstolsprövning. Boken redogör för rättsprövningsinstitutet och praxis på området men ger även en helhetsbild av frågan om rätten till domstolsprövning av förvaltningsbeslut, varvid även överklagande till allmän förvaltningsdomstol och allmän domstols behörighet att pröva tvister som innefattar förvaltningsbeslut behandlas. I ett avslutande kapitel reflekterar författaren kring de problem som omgärdar den delvis motsägelsefulla och ofullständiga lagstiftningen.

Copyright in the digital single market : article-by-article commentary to the provisions of directive 2019/790 av Eleonora Rosati, Oxford University Press.
EU:s nya copyrightdirektiv (2019/790) som antogs våren 2019 syftar till att harmonisera och modernisera upphovsrätten inom EU och anpassa den till den tekniska utvecklingen som skett under de senaste åren. Direktivet som framför allt fokuserar på upphovsrätt i digitala miljöer vill bland annat stärka upphovsrätten och säkerställa att rättighetshavare i större utsträckning kan få skälig ekonomisk ersättning för publiceringar på internet. Boken är den första fullständiga kommentaren till direktiv 2019/790 och går igenom artikel för artikel. Eleonora Rosati är professor i immateralrätt vid Stockholms universitet.

Norges grundlag
Ny omfattande kommentarutgåva till norska grundlagen. Norska Universitetsforlaget har gett ut en ny omfattande kommentar till Norges grundlag som finns tillgänglig både som pappersbok och gratis via förlagets elektroniska plattform idunn.no. Boken behandlar och kommenterar hela grundlagen från 1814 till 2020. Alla gällande och upphävda grundlagsbestämmelser blir utförligt kommenterade och satta i sitt sammanhang, även politiskt, historiskt och idéhistoriskt. Verket belyser den betydelse grundlagen haft i Norge men speglar även utvecklingen av det norska samhället efter 1814. Verket är skrivet av 49 författare, under redaktion av professorerna Ole Melstad och Dag Michaelson.

Grunnloven : historisk kommentarutgave 1814–2020 / Ole Melstad, Dag Michaelson, red., Universitetsforlaget.

Psykologisk thriller i advokatbyråmiljö
Första delen i ny serie. Författaren och juristen Michaela Winglycke är aktuell med första delen i en ny thrillerserie som utspelar sig i Stockholm. I fokus för handlingen står en liten humanjuridisk byrå på Kungsholmen. Serien heter Advokatbyrån Edbladh och första delen Arrangemanget släpptes som ljud- och e-bok (Word Audio) i början av december. Huvudpersonen i serien, den unga nyutexaminerade juristen Dahlia Wester, blir redan första dagen på sitt nya arbete på byrån indragen i en kedja av händelser när en desperat höggravid kvinna oanmäld dyker upp på byrån och påstår att någon är ute efter hennes ofödda barn.

Michaela Winglycke debuterade 2019 med en polisserie som utspelar sig i hennes hemstad Vimmerby.