search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Straffavgiften

Enligt 8 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken får Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd, om det finns särskilda skäl, ålägga en advokat som tilldelas en varning att betala en straffavgift till Advokatsamfundet

Straffavgiften får enligt rättegångsbalken vara lägst 1 000 kronor och högst 50 000 kronor. Det högsta beloppet har inte ändrats sedan 1997. I praktiken beslutar disciplinnämnden inte om lägre straffavgifter än 5 000 kronor. Disciplinpåföljden varning med straffavgift förekommer i genomsnitt omkring 20 gånger per år.

Historik

Straffavgiften infördes 1983. Det lägsta beloppet var redan från början 1 000 kronor, men det högsta belopp som disciplinnämnden kunde besluta om var 15 000 kronor. Syftet med straffavgiften var att förstärka varningspåföljden och differentiera påföljdssystemet, eftersom skillnaden i stränghet mellan varning och uteslutning ansågs vara för stor. Den 1 juli 1997 höjdes det högsta beloppet för straffavgiften till 50 000 kronor, det belopp som gäller enligt dagens regler.

Annons
Annons
Annons