search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stärk rättssäkerheten och förutsebarheten i skatteprocessen

Skatteprocessen lider av betydande rättssäkerhetsbrister, och behöver ändras. Det anser Advokatsamfundet, som föreslår en rad lagändringar för att stärka rättssäkerheten och förutsebarheten i skatteprocessen.

I en omfattande hemställan om ändringar i flera författningar, som sänts till Finansdepartementet och Justitiedepartementet, pekar Advokatsamfundet på problemen med dagens skatteprocess.

Bland annat behöver de regler som styr Skatteverkets handläggning av skatteärenden reformeras. Reformbehovet omfattar också skatteprocessen i domstol och den enskildes ytterst begränsade möjligheter att få ersättning för sina ombudskostnader vid en skattetvist.

Enligt Advokatsamfundet är det egentligen önskvärt med en genomgripande översyn av det skatteprocessuella regelverket. I avvaktan på en sådan översyn anser Advokatsamfundet att vissa specifika brister som avser reglerna för förvaltningsdom­stolarnas hantering av skatte­tvister bör åtgärdas snarast.

De författningsändringar som Advokatsamfundet begär i syfte att åstadkomma en mer rättssäker och förutsebar skatteprocess har sin bakgrund i uppgifter som har lämnats av advokater med lång erfarenhet från det skatterättsliga området och i Advokatsamfundets analys av de regler som gäller i dag och hur reglerna tillämpas i praktiken.

Advokatsamfundets skrivelse till departementen är utarbetad i nära samarbete med samfundets arbetsgrupp för skattefrågor, som består av ett antal advokater med mycket lång erfarenhet av skatterätt och skatteprocesser.

Flera av de brister som Advokatsamfundet har identifierat rör inte bara skatteprocessen, utan även förvaltningsprocessen i allmänhet. Men bristerna blir ofta särskilt tydliga just i skattemål, anser Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets krav på lagändringar

  • Bestämmelser om förberedande sammanträden och skriftliga sammanställningar under handläggningen av skattemål i förvaltningsdomstol bör införas.
  • Kraven på förvaltningsdomstolarna att i skattemål adressera och bemöta parternas argumentation samt redovisa hur bevisningen har värderats bör skärpas och förtydligas.
  • En skyldighet bör införas för förvaltningsdomstolarna att dokumentera partsutsagor och partsförhör som lämnas vid muntlig förhandling i skattemål, genom ljudupptagning.
  • Det bör förtydligas i vilka situationer myndighetsföreträdare får höras som vittnen i förvaltningsdomstol.
Annons
Annons
Annons