search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2021/1097 Betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31)

R-2021/1115 Betänkandet En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (SOU 2021:35)

R-2021/1130 Betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36)

R-2021/1158 Betänkandet Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2021:42)

R-2021/1159 Betänkandet Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43)

R-2021/1185 Betänkandet En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38)

R-2021/1216 Betänkandet Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39)

R-2021/1246 Departementspromemorian Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd (Ds 2021:19)

R-2021/1272 Betänkandet Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46)

R-2021/1290 Promemorian Gränsöverskridande distribution av fonder

R-2021/1341 Departementspromemorian Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU (Ds 2021:21)

R-2021/1344 Betänkandet Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021:61)

R-2021/1402 Promemorian Hemställan ändring av avgifter för tobaksvaror samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

R-2021/1418 Departementspromemorian Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister (Ds 2021:23)

R-2021/1608 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkrediter

R-2021/1765 Promemorian Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

R-2021/2191 Betänkandet Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57)

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons
Annons