search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Högsta straffavgiften kan bli 250 000 kr

Arbetsgruppen för översyn av straffavgiften i Advokatsamfundets disciplinärenden föreslår att högsta straffavgift blir 250 000 kronor. Gruppen föreslår också att en möjlighet att överklaga avgiften ska införas.

Arbetsgruppen föreslår att spannet för straffavgiften ska höjas, så att det lägsta beloppet blir 10 000 kronor och det högsta beloppet 250 000 kronor. Enligt dagens lagregler kan straffavgiften vara mellan 1 000 kronor och 50 000 kronor.

Advokat Charlotta Falkman har varit arbetsgruppens ordförande. Hon pekar på just de justerade och ”nutidsanpassade” nivåerna på straffavgiften som arbetsgruppens viktigaste insats.

– Straffavgifter på de föreslagna nivåerna kommer att utgöra relevanta påföljder för brott mot det etiska regelverket. Beloppsnivåerna för den straffavgift som föreskrivs i rättegångsbalken har varit desamma i 24 år. Den näst strängaste påföljden – varning plus 50 000 kr i straffavgift – upplevs inte längre som relevant. Det är helt enkelt ett för stort ”glapp” mellan den påföljden och den strängaste påföljden, alltså uteslutning, säger hon, och tillägger att enigheten om behovet av höjda nivåer har varit stor inom arbetsgruppen.

Två ledamöter i arbetsgruppen var skiljaktiga och ville föreslå 200 000 kronor som högsta straffavgift, bland annat utifrån en jämförelse med gränsen för högsta bötesbelopp i straffrätten.

Arbetsgruppen lämnade sitt slutliga förslag till styrelsen den 23 september. I rapporten föreslår arbetsgruppen ändringar i såväl rättegångsbalken som Advokatsamfundets stadgar och vägledande regler om god advokatsed.

Mot bakgrund av den kraftiga höjning av straffavgiften som föreslås, anser arbetsgruppen att en advokat som har blivit ålagd att betala straffavgift ska få möjlighet att överklaga beslutet. Även här var arbetsgruppen enig, berättar Charlotta Falkman.

Det organ som ska pröva överklagandet ska kunna bestämma straffavgiften till ett lägre belopp, eller besluta att ingen straffavgift alls ska vara förenad med den varning som disciplinnämnden har tilldelat advokaten.

Arbetsgruppen föreslår att en särskild straffavgiftsnämnd ska inrättas, för att säkerställa att advokaters yrkesfrågor hanteras av en instans med specialistkompetens. Straffavgiftsnämnden ska bestå av både advokater med särskild kunskap inom advokatetik och av externa ledamöter, som kan tillföra viktig straffrättslig eller annan kompetens. Tre av nämndens fem ordinarie ledamöter föreslås vara advokater.

I rapporten konstaterar arbetsgruppen att det har införts nya sanktionsavgifter på andra områden, som är väsentligt högre än den högsta straffavgiften. Exempelvis kan sanktionsavgiften för revisorer uppgå till en miljon kronor. I de grannländer som har straffavgifter inom sin advokattillsyn är beloppen också väsentligt högre än i Sverige.

Straffavgifter med miljon­belopp skulle enligt arbetsgruppen motsvara en så allvarlig överträdelse av god advokatsed att den i stället ska leda till uteslutning. Den högsta straffavgiften bör omfatta ett belopp som är proportionellt för överträdelser på gränsen till uteslutning och som minskar – men inte tar bort – det nuvarande spannet mellan högsta straffavgift och uteslutning.

Dessutom har arbetsgruppen beaktat att skillnaderna mellan hur advokater bedriver sin verksamhet är stora, både i formerna för verksamheten och i rättsområdena. Förutsättningarna att betala straffavgift skiljer sig väsentligt mellan advokater. Därför har arbetsgruppen övervägt att knyta straffavgiften till den enskilde advokatens ekonomi, men konstaterar att det skulle vara svårt att nå fullkomlig rättvisa. Arbetsgruppen anser också att det är straffvärdet av överträdelsen som ska ligga till grund för beloppet, inte advokatens ekonomi.

För att arbetsgruppens förslag ska kunna genomföras krävs ändringar både av rättegångsbalken – en lag som beslutas av riksdagen – och av Advokatsamfundets stadgar, som beslutas av Advokatsamfundets fullmäktige och därefter ska fastställas av regeringen. Innan fullmäktige fattar beslut om stadgeändringar ska Advokatsamfundets avdelningar dessutom ges tillfälle att behandla det aktuella förslaget på sina avdelningsmöten och yttra sig över förslaget.

En fråga som väckte diskussion inom arbetsgruppens var, enligt Charlotta Falkman, den om vad som ska gälla för advokatens överklagande av straffavgiften, ifall Justitiekanslern (JK) överklagar disciplinnämndens beslut. Arbetsgruppens majoritet föreslår att advokatens överklagande i så fall ska vila. Om Högsta domstolen (HD) utesluter advokaten, avskrivs ärendet – annars återupptar straffavgiftsnämnden sin handläggning.

Två ledamöter, advokat Petter Hetta och den offentliga representanten Lotty Nordling, var skiljaktiga och föreslår i stället att advokatens överklagande ska överlämnas till HD, ifall JK överklagar.

– HD har ändå hela ärendet framför sig och kan då utan större arbetsinsats pröva straffavgiftens storlek om det blir aktuellt, säger Petter Hetta.

Annons
Annons
Annons