search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Generalsekreteraren

En högre straffavgift fyller flera syften

Att arbetsgruppen för översyn av straffavgiften nyligen har presenterat sitt slutliga förslag har väckt en del uppmärksamhet. Förslaget innebär dels att spannet för straffavgiftens storlek ändras till ett lägsta belopp om 10 000 kr och ett högsta om 250 000 kr, dels att det ska finnas en möjlighet att överklaga.

Straffavgiftens storlek är i dag 1 000–50 000 kr och har inte höjts sedan år 1997. Sedan dess har ändringar av andra sanktionsavgifter skett men också penningvärdet förändrats. Utöver det har säkert den allmänna uppfattningen om vad som är en adekvat straffavgift förändrats, varför en översyn i dagsläget är både rimlig och nödvändig. Arbetsgruppens rapport är emellertid än så länge enbart ett förslag.

Det verkar finnas en del missuppfattningar kring straffavgiften. En av dem är att Advokatsamfundet självt bestämmer dess storlek. Det gör vi inte. I arbetsgruppen har utretts vad som kan vara en lämplig avvägning. Efter en remissrunda hos avdelningarna och synpunkter från fullmäktige sker eventuellt en hemställan om en ändring i rättegångsbalken, för det är där straffavgiften regleras. Beslut fattas av riksdagen. För det fall en lagändring sker måste därefter våra stadgar ändras, vilket beslutas av fullmäktige och fastställs av regeringen. En annan missuppfattning är att det inte finns någon insyn i Advokatsamfundets disciplinära verksamhet. Insyn sker emellertid både genom de tre offentliga representanterna i disciplinnämnden som utses av regeringen, men också genom att Justitiekanslern (JK) granskar och har möjlighet att överklaga alla disciplinnämndens beslut. JK får också begära att disciplinnämnden vidtar åtgärder mot en advokat som inte uppfyller sina skyldigheter.

Straffavgiftens storlek kan ha många olika syften. Ett kan vara att ha en preventiv funktion. Ett annat kan vara att bestraffa den advokat som agerat i strid med de etiska reglerna. Ett tredje kan handla om att bidra till att allmänheten behåller ett förtroende för advokaterna. Man ska också beakta att straffavgiftens storlek kan ge vägledning för advokaterna hur de ska utföra sina uppdrag. En högre straffavgift bidrar troligtvis, på ett skäligt sätt, till alla dessa syften utifrån dagens förhållanden.

Mot bakgrund av hur länge sedan det gjordes en översyn av straffavgiften är det en självklarhet att det sker nu. Det är också naturligt att Advokatsamfundet självt utreder frågan. Besluta ska emellertid lagstiftaren göra. Att advokater får en möjlighet att överklaga straffavgiften (vilket inte går i dag) borde också vara självklart mot bakgrund av den kraftiga beloppsmässiga höjning som nu föreslås. Advokatsamfundet gjorde år 2010 en hemställan om rätten till överklagbarhet av straffavgiften men fick då inget gehör från lagstiftaren. Den särskilda straffavgiftsnämnd som föreslås ska bestå av både advokater och externa ledamöter. Förhoppningen är att det nu finns ett intresse från lagstiftaren att tillgodose det rättssäkerhetskrav, som rätten att överklaga ett beslut som går en emot, är.

Vill du ta del av hela arbetsgruppens förslag som innehåller utförliga resonemang om de olika frågeställningarna finns det på Advokatsamfundets webbplats

Mia Edwall Insulander
Mia.Edwall.Insulander@advokatsamfundet.se

Annons
Annons
Annons