search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Samfundsfrågor

Disciplinärende

7. Advokat som var boutredningsman hade meddelat dödsbo­delägarna att hon inte hade för avsikt att vidta några åtgärder förrän beslutet om förordnande av boutredningsman vunnit laga kraft. Varning.

Beslut 2021.

Beslutet publicerat i sin helhet.

Bakgrund

Tingsrätten förordnade den 7 augusti 2019 advokat A till boutredningsman i dödsboet efter Z.

Dödsbodelägare i dödsboet var sönerna X och Y. Arvskifte förrättades i december 2019, varvid X tillskiftades all egendom i boet mot att han betalade en skifteslikvid om 800 000 kr till sin bror Y.

Anmälan

X har i anmälan, som kom in till advokatsamfundet den 16 oktober 2020, framfört följande kritik mot A.

 • Motparten (Y) avkrävdes inte på sina nycklar enligt principen om likabehandling.
 • Oklara och motstridiga förklaringar till orsaken för kravet på inlämnande av nycklar.
 • Fakturor betalades inte i tid så inkasso blev inblandat och elbolag skulle stänga av elen strax innan vintern.
 • Fordon i dödsbo var oförsäkrat (p.g.a. obetalda fakturor) med körförbud när boutredningsman A bad honom att köra fordonet till bilfirma för värdering. Detta uppdagas senare när bilverkstad ansöker om ersättning för maskinskada hos försäkringsbolag.
 • Eftersom detta fordon varit oförsäkrat under advokatfirmans förvaltning nekades han ersättning av sitt försäkringsbolag, för ett mycket kostsamt maskinfel (byte turbo) med hänvisning till den obetalda försäkringspremien.

X har utvecklat sina anmärkningar i huvudsak enligt följande.

När betalningspåminnelser för dödsboet började dyka upp påtalade han detta i både mejl och telefonsamtal med A som försäkrade att allt var som det skulle. När inkassokrav sedan började komma och elbolaget meddelade att man tänkte stänga av strömmen kontaktade han återigen A. Hon hävdade då att han inte översänt fakturorna till henne. Han mejlade henne då bildbevis (printscreen från e-post-historiken) med datum och klockslag då fakturorna hade skickats som digital PDF-fil till A.

Så hade gjorts tidigare (PDF med räkningar) till den begravningsbyrå som skött räkningarna före A och några andra direktiv hade inte givits vid överlämnandet. Juristen på begravningsbyrån blev enligt henne själv ombedd att överlämna alla dokument innan A tillträdde officiellt.

Exakt hur advokatfirman tänkte att räkningarna skulle betalas under perioden fram till att A officiellt tillträdde som utredare när begravningsbyrån lämnat ifrån sig alla räkningarna är och förblir en gåta. Det hade varit möjligt att betala räkningarna i tid så han finner påminnelserna som ren försumlighet från advokatfirman. I fallet med elräkningen var sista betalningsdag 30 aug. och A tillträdde enligt henne själv den 29 aug. Räkningen skickades till henne 20 aug. med e-post så vad har hindrat henne? A:s påstående att hon inte fått fakturorna av honom och som föranledde betalningspåminnelser kan motbevisas som falskt genom e-posthistorik och att vissa räkningar faktiskt verkar ha blivit betalda.

Hon valde sedan att inte kommentera detta ytterligare samt undvek att svara på mail och telefon under en period vilket medförde försämrad dialog mellan dem.

Krav på inlämnande av nycklar

Den 7 oktober 2019 begärde A att han snarast skulle överlämna nycklarna till den fastighet han nu har förvärvat. Anledningen till A:s begäran var väldigt oklar och som arvinge med önskan att få överta fastigheten ifrågasatte han hennes beslut och ville ha förklaring. Då motparten varit besvärlig långt innan tvisten och bråkat vid försäljningen av bl.a. bilen i dödsboet trodde han kanske motparten hade begärt inlämning av nycklarna på ren illvilja men detta dementerades av A.

Motparten begärde av A att han skulle höja sitt bud trots att inga högre bud fanns. Han erbjöd motparten att köpa bilen till samma pris men han valde att avstå varpå han själv slutligen fick köpa bilen. Även bilnycklarna skulle lämnas in till advokatfirman oklart varför då ingen använde bilen där den stod avställd på adressen. Hans advokat fick A till att dra tillbaka sina krav men någon förklaring fick inte han heller. I ett mejl skriver hon att hon har rätt att göra på det viset. Måhända men då bör han som arvinge ha rätt att få veta orsaken.

Ny fråga om nycklarna efter köp av fastigheten

Efter att han köpt ut motparten och blivit lagfaren ägare till fastigheten frågade han efter motpartens nycklar. A sa sig då inte vara medveten om att motparten hade nycklar. Detta finner han märkligt då han trodde en boutredningsman hade till uppgift att utreda sådant? Ännu mer fundersam blir han när han inser att inte motparten fått samma krav riktade mot sig på inlämnande av nycklarna. Är A jävig?

Eftersom han aldrig förstod anledning och dessutom fick begära in nycklarna från motparten efter att han blivit lagfaren ägare ställde han på nytt frågan ett par månader efter att han flyttat in i huset. A:s nya förklaringar blev ett falsarium av efterkonstruktioner som saknar all form av verklighetsförankring. Det var så uppenbart falskt att han inte bemödade sig med att repetera frågan. Mycket kan han tåla men här gick gränsen för honom och det är orsaken till anmälan.

Är det att anse som god advokatpraxis att utan rimlig förklaring avkräva ena arvtagaren på nycklar och hur är det egentligen då ställt med kravet på opartiskhet?

Advokatens yttrande

A har i yttrande, som kom in till advokatsamfundet den 3 november 2020, tillbakavisat anmärkningarna och anfört bl.a. följande.

Båda dödsbodelägarna har företrätts av ombud. I dödsboet har funnits två fastigheter belägna i b-stad och c-stad. Hon har tillskrivit båda dödsbodelägarna den 8 augusti 2019. I brevet har hon förklarat att hon inte vidtar några åtgärder förrän förordnanden vunnit laga kraft.

Boutredningssammanträde har ägt rum den 22 november 2019. De anmärkningar som X har mot henne synes vara

 • att hon inte behandlat båda dödsbodelägare lika
 • att hon lämnat oklara och motstridiga förklaringar
 • att fakturor inte betalades i tid fick till följd att elbolag meddelade att elen till fastigheten i c-stad skulle stängas av, samt
 • att ett fordon i dödsboet under en tid var oförsäkrat, vilket också lett till att X nekats ersättning för en maskinskada.

Hon fick inledningsvis information om att tillsynen av de i dödsboet ingående fastigheterna ombesörjdes av Y, men att han periodvis var bortrest så att han inte vistades på fastigheten i c-stad på veckorna. Vidare var det problem med räkningar som kom till dödsboets adress trots att advokatbyrån adressändrat. På grund av detta önskade hon få tillgång till nyckel så att de kunde kontrollera posten och utöva tillsyn.

Den 7 oktober meddelade hon X att hon önskade få nycklarna till fastigheten i c-stad. Hon fick svar från X:s ombud den 14 oktober som återigen påtalat att X tagit på sig tillsynsansvaret. Eftersom det därefter inte har varit några problem med eftersändningen av posten har hon avstått från att begära in nycklarna.

Hon hade vid denna tid inte heller underrättats om att Y hade någon nyckel till fastigheten i c-stad. När hon fick reda på att Y hade nycklar hade skiftet i vilket X tillskiftats fastigheterna gjorts klart. Hon begärde då in nycklarna vilka X hämtade på hennes kontor.

Angående faktura till elbolaget

Hon meddelade dödsbodel­ägarna i brev att hon inte skulle vidta några åtgärder i dödsboet förrän förordnandet vunnit laga kraft den 29 augusti 2019. Fakturan från elbolaget avsändes en tid innan förordnandet vunnit laga kraft, varför fakturan inte kom att regleras. Efter att hon fick kännedom om att fakturan var obetald tog hon omgående kontakt med elbolaget och tillsåg att den betalades. Dödsboet har inte drabbats av någon skada av att betalningen till elbolaget fördröjts.

Angående bilförsäkringen

Hon fick kopia på fakturan från bilförsäkringen på mejl från X den 13 augusti 2019. Fakturan hade förfallit till betalning den 10 augusti. Den 15 augusti efter samtal med bilförsäkringen har hon bett bilförsäkringen översända ny faktura till dödsboet. Bilförsäkringen har inte skickat ut någon ny faktura till dödsboet angiven adress utan istället har krav inkommit från Trafikförsäkringsföreningen den 17 oktober på obetald trafikförsäkringspremie. Hon har utan framgång hos TFF bestritt kravet å dödsboets vägnar. Hon har även varit i kontakt med bilförsäkringen. Byrån har påtagit sig betalningsansvaret för TFF:s krav.

X uppger vidare att han inte fått ersättning av sitt försäkringsbolag för skada på grund av att fordonet var oförsäkrat. Hon kan inte bemöta denna uppgift då hon inte fått några handlingar om detta. Hon har inte kännedom om när skadan uppkommit i så fall. I det fall skadan uppkommit i tiden före försäkringen upphört att gälla eller därefter och i vilken omfattning försäkringsskyddet gällt. Det kan dock konstateras att bilåterförsäljaren vid besiktning den 25 september inte noterat att motorn behövde bytas.

Hon anser sammanfattningsvis att hon i handläggningen av ärendet iakttagit god advokatsed och inte varit partisk utan behandlat delägarna i boet lika och efter de förutsättningar som gällt tillsett att omhänderta och förvalta dödsboet på det som kan krävas av henne som boutredningsman och inte i något avseende misskött det uppdraget.

Genmäle

X har i genmäle, som kom in till Advokatsamfundet den 13 november 2020,  i huvudsak anfört bland annat följande.

Då advokatfirman begärde av begravningsbyrån att överlämna samtliga handlingar inklusive fakturor före 29 augusti, bör advokatfirman anses ha övertagit betalningsansvaret för dödsboets räkningar genom sin begäran. I annat fall anser han  att advokatfirman har agerat högst omdömeslöst genom sitt agerande. Han vill återigen påpeka att juristen på begravningsbyrån, enligt hennes själv, fick en uppmaning av advokatfirman 7 eller 8 augusti att överlämna samtliga handlingar utan att advokatfirman meddelat henne något datum för förordnandet. Juristen på begravningsbyrån överlämnade alla handlingarna på deras kontor den 12 augusti i enlighet med advokatfirmans begäran. Mellan 12:e till 29:e augusti stod dödsboet således utan någon som betalade räkningarna. Han kan inte se någonstans i A:s skrivelse att hon lämnar något svar på varför det kunnat bli så.

Hennes förklaring att hon inte vidtar några åtgärder före 29 augusti lämnar heller inget svar på varför fakturor efter detta datum inte blivit betalade i tid. Han vill erinra sig att A inte hade några invändningar, vid tidpunkten för sitt tillträde, när han väckte frågan om han skulle fortsätta vidarebefordra räkningar så som skett tidigare under begravningsbyråns förvaltning.

A skriver vidare i sitt svar att fastigheterna inledningsvis ombesörjdes av Y (motparten). Om detta varit sant måste A ha varit medveten om att Y rimligtvis haft nycklar för att få åtkomst till exempelvis gräsklipparen och dylika uppgifter? Hon skriver längre fram i samma svar att hon inte varit medveten om att Y haft nycklar, vilket väcker fler frågor än det besvarar!

A skriver att hon den 7 oktober begär få hans nycklar för att kunna kontrollera post. Brevlådan kräver fortfarande ingen nyckel, vilket påpekats otaliga gånger redan och han finner det osannolikt att advokat A tänkt sköta om trädgården för dödsboets räkning. Ingen förklaring har lämnats till varför hon behövde gå in i huset.

Hon lämnar heller ingen förklaring till varför hon plötsligt behövde ha nycklarna till bilen i dödsboet. En bil som hade både körförbud och dessutom oförsäkrad av någon oklar anledning. Det finns ingen rimligt förklaring till denna begäran med bilnycklarna vilket väcker misstankar kring vad A:s egentliga syfte med sina krav kan ha varit. Ingen begriplig förklaring till A:s behov av nycklar har lämnats i hennes svar och frågan kvarstår varför hon ville avkräva honom hans nycklar? Varför dröjde hon ända till den 7 oktober med denna begäran? Varför tog A inte reda på hur många nycklar som fanns till fastigheten direkt när hon tillträdde? Varför drog hon tillbaka sina krav efter att hans advokat kontaktat henne? Gällande tillsynsansvarets delegerande till honom den 14 oktober så finner han det beslutet anmärkningsvärt dels p.g.a.

 • Det tagit så lång tid.
 • Krävde samtal från hans advokat.
 • Inte lämnades någon rimlig förklaring till varför situationen uppstod med nycklarna.

Han upplevde hennes krav som hot med repressalier om dessa inte åtlyddes. Notera att A dagarna innan anklagat honom för att varit otrevlig då han ifrågasatt hennes hantering av räkningarna för dödsboet och som ett märkligt sammanträffande kommer det någon dag helt oväntat krav ifrån henne att han ska lämna in nycklar. Notera att detta krav endast riktades mot honom och inte mot hans motpart Y.

Faktura elbolaget

Gällande A:s förklaring till den obetalda el-faktura som löpte ut dagarna efter hennes tillträde kan han återigen påminna om att den påminnelsefaktura som skickades efter hennes tillträdande heller inte blev betald i tid. Det finns en s.k. Print Screen från dessa mejl som visar tydligt att A fått påpekande ifrån honom att påminnelser inkommit till dödsboet och han ställer även frågor vad de kan bero på vilket hon fortfarande inte har besvarat. Hon förklarar inte varför påminnelserna också förblev obetalda trots hans påpekande. Att dödsboet inte drabbades av någon frånkoppling av elen kan bero på att han via sina kontakter i elbranschen talade med personer på c-stads energi som hjälpte till att stoppa detta.

Påminnelser kom inte bara från elbolaget utan även försäkringsbolag och bolån som inte betalats. Det är således inte någon enskilt isolerad händelse som gått fel, mer troligt är att advokatfirmans rutiner inte fungerar.

Gällande bilförsäkringen

Gällande bilförsäkring svarar A att hon kontaktat bilförsäkringen den 15 augusti och begärt få en ny faktura istället för den som hade förfallit till betalning den 3 oktober 2019.  Denna nya faktura har utskriftsdatumet den

13 september 2019 och betalningsfrist till den 2 oktober 2019. Den har samma OCR-nummer och belopp som den första fakturan varför han inte riktigt förstår behovet att skicka ut en ny när A redan hade alla uppgifterna för att kunna betala i den första? Den har mottagits och digitaliserats till PDF av honom den 22 september 2019.

A:s förklaring att bilförsäkringen inte har skickat fakturan väcker frågor då han har kvar fakturan och dessutom vidarebefordrade den till henne som PDF den 22 september kl. 20:35. Den skickades till hennes e-post A@advokatfirman.se.

Gällande motorskada på bilen som varit oförsäkrad

A skriver att inget allvarligt fel framkommit vid det test bil­återförsäljaren utförde i samband med värderingen. Det är korrekt. Dock anmärktes det på att en gul motorlampa lyste men det var vid tidpunkten inget som man från bilåterförsäljaren reagerade nämnvärt över. Motorlampan i sig ger endast en indikering om ett noterat fel, den berättar inte vad som är fel och eftersom bilen endast gått 1 600 mil, startade och gick tänkte ingen att det kunde vara något stort fel. Det visade sig senare när han körde att bilen kändes trög vid omkörning på motorväg att något måste vara fel. Bilen lämnades in på bilverkstad för undersökning. Bilverkstan upptäckte då att bilen haft ett glapp i försäkringen under A:s förvaltning. Försäkringsbolaget hävdade därför med bestämdhet att felet uppkommit under tiden bilen varit oförsäkrad under advokatfirmans förvaltning och han kunde inte motbevisa deras påståenden även om han skarpt ifrågasatte deras skadeteknikers slutsatser. Därmed nekade dom honom ersättning för flera veckors stillestånd (tilläggsförsäkring) och ersättning för motorskadan. Dessutom anklagade dom honom för försäkringsbedrägeri p.g.a. glappet i försäkringen som han inte kände till när han köpte loss bilen från dödsboet. En mycket lång och utdragen diskussion utvecklades mellan honom, försäkringsbolaget och bilförsäkringen p.g.a. detta när det stod klart att turbon behövde bytas ut.

Efter flera veckor nåddes en förlikning där bilförsäkringen slutligen tog på sig att betala 70 procent av kostnaderna som annars hade landat runt 30 000 kr i reparationskostnader för hans del. Allt detta krångel p.g.a. den obetalda bilförsäkringen som advokatfirman inte hade informerat om när ägarbytet skedde.

Avslutningsvis

Det kan även påpekas precis som A själv påpekar att en uppgörelse nåddes mellan parterna 16 december men det dröjde ända in i oktober 2020 innan dödsboet var avslutat. Man kan fråga sig varför det behövde ta så lång tid att avsluta ärendet efter att tvisten var löst.

Replik

A har i replik, som kom in till Advokatsamfundet den 2 december 2020, anfört i huvudsak följande.

Hon hänvisar till vad hon tidigare anfört. Därutöver har hon tillagt att hon i sitt tidigare yttrande felaktigt angivit att det var Y som skötte tillsynen av fastigheten. Det ska rätteligen vara X.

Faktura elbolaget

Hon har bland annat tillskrivit elbolag, Skatteverket med begäran om ändring av adress och gjort en vanlig adress­ändring under september månad. Adressändringen fungerade inledningsvis inte och fakturorna skickades till dödsboets adress. Så snart de fick reda på det, reglerades fakturorna omgående.

Bilförsäkringen

X har angett att han har mejlat henne den 22 september. Hon har samma dag fått diverse andra räkningar från X men hon kan inte finna något mejl angående bilförsäkringen. Hon kan inte svara på om hon av misstag raderat detta eller om det inte har kommit fram. Hon kan idag inte finna det någonstans.

Motorskadan

Det är naturligtvis beklagligt om försäkringsersättning nekats på grund av att försäkring inte fanns under en period och det orsakat merkostnader för X. Hon har inte tidigare fått något krav från X som rör kostnader som han har haft på grund av detta, trots att korrespondensen har varit omfattande och han anlitat ombud.

Orsaken till att hon inte kunde begära sitt entledigande förr­än hösten 2020 var att dödsboet skulle deklarera för inkomståret 2019 och att hon fick skattebeskedet först i augusti. Hon vidhåller att hon i handläggningen av ärendet har iakttagit god advokatsed.

En tredje skrift från ­anmälaren

X har i skrift, som kom in tillAdvokatsamfundet den 30 december 2020, ytterligare argumenterat för sin anmälan och bemött A:s replik. Därutöver har han bland annat anfört följande.

Gällande motorskadan

Han har bl.a. i korrespondens med A:s assistent tagit upp situationen med motorskadan den 15 januari 2020. Det påpekas att han blivit nekad försäkringsersättning för motorskadan med hänvisning till avbrottet i försäkringen under A:s förvaltning. Assistenten svarade den 16 januari att hon vidarebefordrat frågan till A:s för svar. Han väntar fortfarande på svaret!

Gällande A:s kommentar om hans ombud så var hans primära uppgift att medverka till att förhindra en försäljning av fastigheterna i dödsboet då A hotade med försäljning. Hans uppgift var inte att reda upp försäkringskonsekvenser kring betalningsförsummelser för bilen begångna av advokatfirman.

Gällande A:s ”opartiskhet”:

A anser att hon handlat i god advokatsed och förhållit sig opartisk i ärendet. Han vill bestämt hävda att flera händelser och omständigheter kanske indikerar nånting annat. Utöver tidigare nämnda händelser så kommer här en annan intressant händelse. Under november 2019 hade dödsboets medel ätits upp av kostnaderna för boutredningen varpå A var tvungen att vidta åtgärd. Hon skrev i mejl den 2 december 2019 ”För att täcka kostnader såsom lån, el och kommande arvode får jag be er inbetala ett förskott till advokatbyrån.” Hon anger att inbetalning görs utifrån andelar i dödsboet. X skall betala 30 000 kronor (¾) Y ska betala 10 000 kronor (¼).

Nu är frågan vilken juridisk tillämpning A har använt sig av för denna kostnadsfördelning? Han är inte jurist men han läser i 19 kap. 19 § andra stycket ÄB att, i första hand ska boutredningsmannens ersättning och kostnader täckas av boet. Finns inga pengar i boet ska den som ansökt om boutredningsman betala beloppet. Han har inte lyckats finna stöd till A:s tolkning av kostnadsfördelningen, var finns stöd för detta?

A har genom sitt handlande i så fall vilselett honom och undanhållit honom denna information i ÄB. Han blev nämligen mot sin vilja indragen i detta. Motparten har med sin ansökan försökt ogiltigförklara testamente, ifrågasätta värderingar av fastigheterna, förhalat/krånglat och försökt skrämma honom till att godta motpartens krav på försäljning av fastigheterna i strid med hans och den avlidnes vilja. Notera! Y, motparten, har ensam ansökt om boutredningsman hos tingsrätten och borde rimligtvis vara ensamt betalningsskyldig för boutredningsmannens kostnader i händelse boet saknar medel. Han har inte begärt någon boutredningsman! Motparten har under tiden fram till sin ansökan avböjt alla försök till förlikning och inte velat acceptera orsakerna till testamentets fördelning. Istället har motparten genom advokat hävdat ogiltigt testamente som sedan inte har kunnat styrkas i tingsrätten.

19 kap. 18 § ÄB: ”Boutredningsman är pliktig att ersätta skada, som han uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat dödsboet eller någon, vars rätt är beroende av utredningen.” Rimligtvis bör advokatfirman ersätta alla kostnader och felaktiga betalningskrav som drabbat honom genom deras försumlighet.

Advokatens tredje skrift

A har i skrift, som kom in till samfundet den 22 januari 2021, anfört i huvudsak följande.

Adressändringar har skett den 16 september 2019 respektive den 20 september 2019.

Såvitt avser krav från X har hon i juni 2020 innan hon avslutade dödsboet uppmanat X att inkomma med sina synpunkter innan hon avslutade dödsboet. Några krav har inte inkommit från honom i samband med det.

Angående kostnadsfördelning 19 kap. 19 § ärvdabalken framgår att det är sökanden som ska betala boutredningsmannens ersättning och kostnader om det inte finns några tillgångar i boet. I det här fallet fanns det två fastigheter med övervärde. Parterna var överens om att dessa inte skulle säljas.

Det behövde därför skjutas till pengar i dödsboet. Hon bifogar protokoll från sammanträde den 22 november 2019 där detta framgår. Det kan noteras att X vid detta tillfälle företräddes av ombud och att han inte hade några invändningar mot detta.

I övrigt hänvisar hon till det som hon anfört tidigare.

Anmälarens fjärde skrift

X har i skrift, som kom in till samfundet den 8 februari 2021, bemött A:s senaste yttrande och fortsatt argumenterat för sina anmärkningar mot henne.

Nämndens bedömning och beslut

X har riktat anmärkningar mot A bl.a. avseende att hon inte betalat en bilförsäkring i tid, vilket föranlett kostnader för X.

Nämnden konstaterar inledningsvis att enligt 20 kap. 21 § ärvdabalken gäller ett beslut om förordnande av boutredningsman omedelbart från den tidpunkt beslutet meddelats. Genom att meddela dödsbodel­ägarna att hon inte hade för avsikt att vidta några åtgärder förrän beslutet om förordnande av boutredningsman vunnit laga kraft har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. Av utredningen framgår att A i flera hänseenden inte har handlagt uppdraget som boutredningsman med omsorg.

Nämnden tilldelar därför A varning enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Annons
Annons
Annons