search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

6. Advokat hade agerat utan behörighet. Varning med straff­avgift.

Beslut 2021.

Beslutet publicerat i sin helhet.

Bakgrund

Förvaltningsrätten meddelade beslut i augusti 2020 om att avvisa advokat X:s yrkande om byte av offentligt biträde för AA och BB.

Av beslutet framgår bl.a. följande.

Bakgrund

Socialnämnden har till förvaltningsrätten gett in en ansökan om förordnande av offentliga biträden för barnen och deras vårdnadshavare.

Förvaltningsrätten har förordnat advokat Z till ställföreträdare och offentligt biträde för barnen.

Yrkande m.m.

X har nu yrkat att hon ska förordnas till offentligt biträde samt ställföreträdare för barnen.

X gavs möjlighet att inkomma med skriftlig fullmakt för att styrka sin behörighet att företräda barnen.

X gav in fullmakter vilka angav att hon hade rätt att företräda AA och BB. Fullmakterna hade undertecknats av barnen själva.

Skälen för förvaltningsrättens avgörande

AA är idag 10 år gammal och BB är 8 år gammal.

Huvudregeln är att personer under 18 år, dvs. omyndiga personer, saknar rättslig handlingsförmåga. Detta innebär att omyndiga som huvudregel inte har möjlighet att företa bindande rättshandlingar, såsom att råda över sin egendom eller ingå avtal (9 kap. 1 § FB). Ett barn kan således inte heller lämna annan person fullmakt.

De av X ingivna fullmakterna ger därför inte henne rätt att företräda barnen i målet och hennes yrkande om biträdesbyte ska därför avvisas.

Vad X anfört kring Barnkonventionen föranleder ingen annan bedömning.

Advokatens yttrande

X har i en skrivelse yttrat sig över förvaltningsrättens beslut och i huvudsak anfört följande.

Ärendet gäller två barn, en flicka på 8 år och pojke på 10 år (barnen) som de senaste två åren bott i olika familjehem. I juni 2020 blev barnens familjehem informerade om att barnen skulle samplaneras med sina biologiska föräldrar på ett HVB-hem i början av augusti 2020. Den 30 juli 2020 informeras familjehemmen om att omplaceringen ska verkställas den 5 augusti 2020 samt att barnen var och en för sig skulle få information om den förestående flytten den 4 augusti 2020. Enligt familjehemmen reagerade barnen starkt på beslutet eftersom barnen var rädda för sina biologiska föräldrar. Eftersom familjehemmen var väl medvetna om barnens inställning till en återförening och vad barnens motstånd grundade sig på ansåg de att barnen hade behov av ett biträde och tillsammans med barnens nätverk lyckades de övertala socialtjänsten att anmäla behov av biträde till förvaltningsrätten trots att socialtjänsten och vårdnadshavarna i grund och botten var överens om vad som var bäst för barnen.

Härefter försökte familje­hemmen hitta en advokat som kunde hjälpa barnen att få sin röst hörd och hjälpa dem under den pågående processen genom att göra en oberoende och självständig bedömning i frågan huruvida en omplacering var förenlig med barnens bästa. Familjehemmet sökte härvid först kontakt med barnens tidigare ställföreträdare och offentliga biträde. När det framkom att hon var på semester och därför inte hade möjlighet att åta sig ett så brådskande uppdrag började familjehemmen att aktivt söka efter en annan advokat som kunde företräda barnen. En utav advokaterna som familjehemmen var i kontakt med förklarade att han inte kunde åta sig uppdragen men att han kunde rekommendera hennes (X:s) biträdande jurist som sedermera blev kontaktad av familjehemmen. Eftersom hennes biträdande jurist saknade den erfarenhet som krävdes i ett så komplicerat ärende övertog hon kontakten med familjehemmen.

Vid hennes första samtal med familjehemmen den 4 augusti 2020 framkom att familjehemmen sökte en advokat som kunde företräda barnen i en brottmålsprocess samt ett LVU-mål. Anledningen till att familjehemmen ansåg att barnen var i behov av rättsligt biträde hade sin grund i att barnen vid ett flertal tillfällen berättat om övergrepp från sina biologiska föräldrar, att övergreppen var polisanmälda, att det inletts en förundersökning om brott mot barnen, att familjehemmen var för sig bedömde respektive barns uppgifter som trovärdiga, att båda barnen var mycket tydliga med att de inte ville återförenas med sina biologiska föräldrar samt uppvisade stark oro i samband med att de blev informerade om socialnämndens beslut. Vidare framkom att hemtagningsprocessen skulle inledas med en samplacering av föräldrar och barn på ett HVB-hem, att beslutet skulle verkställas inom kort, att BUP inte ansåg att socialnämndens beslut var förenligt med barnens bästa och att både Barnahus och polis bedömde det som olämpligt att omplacera barnen innan barnförhör hade genomförts.

När familjehemmen frågade om hon kunde företräda barnen i de aktuella processionerna ställde hon sig positiv till det. I samband med detta informerade hon även familjehemmen om att hon, för det fall hon blev förordnad som barnens ställföreträdare och offentliga biträde, endast avsåg att tillvarata barnens intressen samt att hennes uppfattning om vad som är för barnens bästa kanske inte skulle överensstämma med familjehemmens uppfattning om barnens bästa. Familjehemmen var således väl införstådda med förutsättningarna för hennes åtagande när de överlämnade hennes kontaktuppgifter till socialtjänsten. Den 5 augusti 2020 överlämnade även familjehemmens arbetsgivare hennes kontaktuppgifter till Socialtjänsten. Hon mottog även det underlag som familjehemmen hade gällande omplaceringen av barnen. Av underlaget framgick att barnen och de biologiska föräldrarna skulle skrivas in på utredningshem för utredning och bedömning i åtta veckor i syfte att undersöka hur barnen och föräldrarna interagerar samt vilket stöd de kunde behöva för att leva tillsammans. Hon samtalade även med polisen som bekräftade familjehemmets uppgifter om att det pågick en förundersökning om brott mot barnen där de biologiska föräldrarna var misstänka. Något barnförhör var inte inplanerat eftersom barnen var placerade och trygga i sina familjehem. Hon fick också till sig att polis, Barnahus och åklagare bedömde att det var olämpligt att verkställa beslutet och rycka upp barnen från deras trygga hemmiljö in­nan barnförhör hade genomförts till undvikande av att yttre omständigheter skulle påverka barnens berättelse och på så sätt påverka förundersökningen.

På grund av ovan angivna omständigheter betvivlade hon aldrig riktigheten av familjehemmens uppgifter eller deras engagemang i barnen som hon uppfattat endast grundar sig på en genuin omtanke om barnen. Eftersom båda barnen till sina familjehemsföräldrar uttalat önskemål om att få prata med henne och hon kände till att hennes kontaktuppgifter överlämnats till Socialtjänsten valde hon att gå barnens vilja till mötes och prata med dem per telefon i närvaro av deras familjehemsföräldrar.

Under hennes telefonsamtal med pojken framkom att han inte upplevde att någon lyssnade på honom, att han var rädd för att bli dödad av sina biologiska föräldrar och att han ville bo kvar hos ”mamma och pappa”. Hon vill i detta sammanhang särskilt framhålla att pojken samma dag under ett möte med socialtjänsten, i närvaro av familjehemsmamman, blev underrättad om att han skulle flytta inom ett par dagar. När pojken berättade att han inte ville det blev han informerad om att han kommer att få en advokat som ska hjälpa honom. När det framkom att pojken pratat med henne förklarade socialtjänsten för honom att det är förvaltningsrätten som bestämmer vem som ska vara hans advokat, att det är viktigt att han får någon som han känner lyssnar på honom samt att hon ska anmäla sitt intresse att bli hans advokat till förvaltningsrätten.

Så snart det kom till hennes kännedom att barnen fått ett annat ombud förordnat tillskrev hon förvaltningsrätten den 10 augusti 2020 och begärde, i egenskap av ombud för barnen, byte av ställföreträdare och offentligt biträde. Hon meddelade även att hon var väl insatt i ärendet, att hon pratat med pojken, att samtal med flickan var inplanerat samt att det tillförordnande biträdet ännu inte hade varit i kontakt med familjehemmen. Hon informerade även förvaltningsrätten om att omplaceringen enligt uppgift skulle verkställas på onsdag den 12 augusti 2020, att hon informerat socialtjänsten att barnen motsatte sig omplaceringen, att begäran om inhibition måste inges under dagen och att det därmed fanns behov av ett skyndsamt beslut i frågan om byte av biträde. Samma dag pratade hon med flickan i närvaro av hennes familjehemsföräldrar. När förvaltningsrätten den 11 augusti 2020 förelade henne att styrka sin behörighet att föra barnens talan genom ingivande av skriftlig fullmakt kontaktade hon barnens respektive familjehem och frågade om barnen fortfarande ville att hon skulle föra deras talan. Familjehemmen pratade med barnen och efter att både AA och BB uttryckt att de ville att hon skulle vara deras ombud fick de hjälp med att underteckna fullmakten som hon sedermera ingav till förvaltningsrätten. Att inhämta fullmakt från vårdnadshavarna var uteslutet då barnen och föräldrarna har motstridiga intressen.

Eftersom hon, utifrån det som barnen berättat för henne samt den information hon erhållit från familjehem och polis, bedömde att det förelåg en allvarlig risk för barnens hälsa och utveckling samt risk för påverkan på förundersökningen för det fall att beslutet om omplacering verkställdes innan barnförhör ägt rum beslutade hon att, i egenskap av ombud för barnen, överklaga placeringsbeslutet samt begära inhibition av detsamma utan att invänta förvaltningsrättens beslut om byte av biträde. Överklagande jämte begäran om inhibition ingavs till socialnämnden den 11 augusti 2020 samtidigt som en kopia av överklagandet skickade till förvaltningsrätten för kännedom.

Den 12 augusti 2020 kontaktade hon barnens ställföre­trädare och offentliga biträde för att förklara den uppkomna situationen, närmare redogöra för omständigheterna och barnens inställning i syfte att hitta en lösning i linje med deras intressen. Då hennes behörighet att företräda barnen ifrågasattes uppgav hon samma grund som hon angivit till förvaltningsrätten till stöd för sitt agerande, dvs. Barnkonventionen. När hon ombad henne att prata med barnen fick hon till sig att hon inte avsåg att ha något samtal med barnen så länge som de bodde kvar i sina familjehem. Vidare framkom att barnens ställföreträdare och offentliga biträde kände till barnens överklagande samt begäran om inhibition men att hon inte avsåg att vidta några åtgärder med anledning av detsamma.

Förvaltningsrättens beslut om avvisning är överklagat till kammarrätten men ärendet har ännu inte avgjorts.

Ärendets handläggning

Kammarrätten avslog i oktober 2020 X:s överklagande av förvaltningsrättens beslut.

Av beslutet framgår bl.a. följande.

I det aktuella fallet har socialnämnden inlett en utredning med anledning av vårdnadshavarnas begäran om vårdens upphörande. Socialnämnden har anmält behov av offentligt biträde för vårdnadshavarna och barnen.

Förvaltningsrätten har förordnat advokat Z som offentligt biträde för barnen. Härigenom ges möjlighet för dem att komma till tals på ett tillfredsställande sätt.

Några önskemål om ett specifikt biträde för barnens räkning har inte lämnats till förvaltningsrätten i samband med anmälan om behov av offentligt biträde. En begäran om byte av offentligt biträde för barnen ska lämnas in av den som är behörig att föra barnens talan. Eftersom barnen är under 15 år har de inte möjlighet att själva föra sin talan. Talan ska i stället föras av deras offentliga biträde som även är ställföreträdare.

Eftersom X inte har styrkt sin behörighet att föra barnens talan har förvaltningsrätten haft grund för sitt beslut att avvisa begäran. Överklagandet avslås.

Advokatsamfundets styrelse beslutade den 12 mars 2021 att ett disciplinärende skulle upptas mot X.

Ytterligare skriftväxling

X underrättades i en skrivelse den 29 mars 2021 om beslutet, och bereddes möjlighet att slutföra sin talan.

[X har den 14 april 2021 kommit in med ytterligare ett yttrande.]

Nämndens bedömning och beslut

X har hos förvaltningsrätten ansökt om att förordnas som offentligt biträde och ställföreträdare för två barn under 15 år. Hon har som stöd för sin begäran lämnat in en fullmakt undertecknad av de två barnen. Detta har skett utan att hon, som Kammarrätten också har funnit, har haft behörighet att föra barnens talan. Genom sitt agerande har X allvarligt brutit mot god advokatsed.

Särskilda skäl att ålägga straffavgift föreligger.

Nämnden tilldelar därför X varning enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken och ålägger henne enligt 8 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken att betala straffavgift till Advokatsamfundet med femtusen (5 000) kronor.

Annons
Annons
Annons