search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundet: Nej till ändringar i miljöbalken

Advokatsamfundet avstyrker regeringens förslag om ändringar i miljöbalken. Förändringarna skulle inte göra någon skillnad i praktiken, menar samfundet.

Sveriges advokatsamfund säger i ett remissvar nej till huvuddelen av förslagen i Klimaträttsutredningens betänkande En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21).

Enligt Advokatsamfundet är de författningsändringar som utredningen föreslår främst symboliska. Advokatsamfundet bedömer att ändringarna inte skulle medföra några märkbara skillnader i förhållande till de bestämmelser som gäller nu, och att det av konsekvensanalysen i utredningen framgår att effekten på växthusgasutsläppen är mycket osäker.

Utredningen beaktar inte heller stora industriella satsningar som sker för att reducera industrins klimatavtryck, vilket enligt Advokatsamfundet är en brist.

Advokatsamfundet anser också att utredningens utgångspunkt – att EU:s utsläppshandelssystem inte fungerar för att reducera växthusgasutsläppen i Sverige och att den flexibilitet som handelssystemet ger utrymme för bör begränsas i så stor utsträckning som möjligt – är olämplig.

Annons
Annons
Annons