search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundet avstyrker kronvittnesförslag

Utredningsförslaget om att ge strafflindring till den som medverkar till utredning av andras brott strider mot likabehandlingsprincipen och riskerar att ge falska utpekanden, anser Advokatsamfundet i sitt remissvar.

Advokatsamfundet har yttrat sig över utredningsförslaget En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (SOU 2021:35). Samfundet pekar på flera problem med förslaget om strafflindring vid medverkan till utredning av andras brottslighet. Advokatsamfundet hänvisar till tidigare synpunkter från advokat Bengt Ivarsson, som medverkade i utredningen, och avstyrker förslaget om att införa möjlighet till strafflindring vid medverkan till utredning av annans brott (s.k. kronvittne), genom att i brottsbalken föra in en ny bestämmelse (29 kap. 5 a § BrB).

Enligt Advokatsamfundet riskerar förslaget att leda till falska utpekanden, och det står dessutom i strid med likabehandlingsprincipen. Samfundet pekar också på att det för brottsoffer kan vara stötande att en gärningsman får lägre straff för sin utredningsmedverkan.

För det fall förslaget ändå införs anser Advokatsamfundet att information om möjligheten till strafflindring vid medverkan till utredning av annans brott bör ges först när den misstänkte fått en offentlig försvarare förordnad och denne är närvarande för att biträda och ge råd till den misstänkte.

Annons
Annons
Annons