search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Rätt namn på vd-Maria

Advokatfirman Foyens vd fick i Fokusartikeln Mot nya flexiblare tider i Advokaten nummer 6 fel namn. Foyens vd heter Maria ­Wallenborg Ekdahl och ingenting annat. Advokaten beklagar felet.

Nej till straff för organiserad rasism

Sveriges advokatsamfund kan inte ställa sig bakom förslaget från Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer om att införa två nya brott i brottsbalken, ”organiserad rasism” och ”stöd åt organiserad rasism”, även om Advokatsamfundet ställer sig bakom syftet med förslagen.

I sitt remissyttrande över kommitténs förslag understryker Advokatsamfundet att de föreslagna straffbestämmelserna innebär inskränkningar i centrala grundlagsskyddade rättigheter och att det innebär att mycket höga krav ställs på den föreslagna lagstiftningens effektivitet, proportionalitet, rättssäkerhet och legalitet.

CPT: Fortsatta brister i svenska häkten

Europarådets kommitté mot tortyr (CPT) besökte i januari i år Sverige för att undersöka hur frihetsberövade personer behandlas här. I september kom kommitténs rapport. CPT konstaterar att den materiella standarden generellt är god i häkten, fängelser, ungdomshem och inom psykiatrisk tvångsvård, och att besökarna knappt rapporterat om några övergrepp från personal.

Däremot beskriver CPT situationen i svenska häkten som fortsatt problematisk. I synnerhet häktade med restriktioner tvingas leva länge i isolering, konstaterar kommittén. CPT har även pekat på brister i rättssäkerhet för intagna i tvångspsykiatrin. Det handlar bland annat om möjligheten att få en ny medicinsk bedömning.

Se Mia Edwall Insulanders debattartikel i SvD 16/9 2021, ”Sveriges häktningar inte värdiga en rättsstat”, och medienotisen ”Sveriges häktningar inte värdiga en rättsstat”.

Snabbare lagföring utvidgas i Västsverige

Under 2021 testas arbetssättet Snabbare lagföring i polisområde Storgöteborg. Enligt Åklagarmyndigheten har metodiken drastiskt förkortat processen mellan brott och lagföring: från cirka 22 veckor till mindre än sex veckors total handläggningstid. Vid årsskiftet planeras också en utökning till polisområdena Skaraborg och Älvsborg.

Snabbare lagföring är ett samarbete mellan myndigheterna inom rättsväsendet och innebär att flera vanliga brott kan hanteras genom ett snabbspår i hela rättskedjan. Arbetssättet innebär att polis gör klart utredningen redan på brottsplatsen, och den som är misstänkt får antingen med sig en tid för domstolsförhandling eller skriver på en fullmakt för ett strafföreläggande.

Goda tider för jurister

Arbetsmarknaden för nyexaminerade jurister är på topp. Nio av tio har anställning och många får jobb redan innan avslutade studier. Det visar en ny undersökning från fackförbundet Akavia bland jurister som tog examen under åren 2019−2020.

Enligt undersökningen hade 91 procent av juristerna fått en anställning och fyra av tio svarar att de fick sitt första arbete med relevans för utbildningen redan innan de hunnit bli klara med studierna. Undersökningen visar också att nyexaminerade jurister kan se fram emot en snabb lönekarriär.

IMY granskar inkassobolag

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har inlett en granskning av ett inkassobolag som är inkassoombud för det Hongkong-registrerade bolaget Svenskt Fordonsskydd Ltd. IMY ska bland annat granska vilka rutiner bolaget har för att motverka oseriösa uppdragsgivare och hur bolaget agerar om det får indikationer på att en uppdragsgivares fordringar ofta saknar laglig grund.

Förslag om förebyggande husrannsakan trots kritik

Regeringen föreslår i en proposition att polisen ska ges ökade möjligheter till husrannsakan i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus i förebyggande syfte. Förhoppningen är att förebyggande husrannsakan ska förhindra att vapen och andra farliga föremål används vid våldsbrott.

Advokatsamfundet var i sitt remissyttrande över den utredning som föregått förslaget kritiskt. Samfundet ifrågasatte om det föreslagna nya tvångsmedlet verkligen är behövligt, effektivt och proportionellt. Förslaget väckte, enligt Advokatsamfundet, också frågor om hur den enskildes rättssäkerhet och integritet praktiskt ska kunna skyddas vid tillämpningen av den nya regeln.

Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål, prop. 2020/21:216.

Time Danowsky för mångfald

Advokatbyrån Time Danowsky anslöt sig, som den första svenska advokatbyrån, i september till mångfaldsnätverket Diversity Charter. Diversity Charter är en sammanslutning av företag och organisationer som åtagit sig att verka för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet. Det europeiska nätverket grundades i Paris år 2004.

Fler mål ska avgöras på handlingarna

Regeringen föreslår i en proposition att fler mål i domstol ska kunna avgöras utan huvudförhandling. Förhoppningen är att förslagen ska leda till en snabbare lagföring och ökad effektivitet i de allmänna domstolarna. I propositionen föreslås att de allmänna domstolarna ska få ökade möjligheter att anpassa handläggningen utifrån vad som är lämpligt i varje enskilt fall. Fler brottmål i tingsrätt och tvistemål i hovrätt ska då kunna avgöras genom skriftlig handläggning, det vill säga utan huvudförhandling.

Advokater skriver på för hållbart skiljeförfarande

Mannheimer Swartling blir första svenska advokatbyrå att signera ”The Green Pledge” – åtta vägledande principer för miljövänligare skiljeförfaranden. The Green Pledge grundades 2019 och arbetar med flera relevanta aktörer inom internationella skiljeförfaranden för att skapa en hållbar ”best practice”.

Åtagandet innebär bland annat att byrån ska använda digitala alternativ till resor och utskrifter där detta är möjligt, anlita leverantörer som har åtagit sig att minska sitt klimatavtryck samt kompensera för koldioxidutsläpp från resor relaterade till skiljeförfaranden. www.greenerarbitrations.com

Utredare ser över utsatta barns skydd

Sofia Jungstedt, chefsrådman vid Södertörns tingsrätt, ska som särskild utredare se över föräldrabalkens regler om vårdnadsöverflyttning, adoption och umgänge. Syftet är att stärka skyddet för barn som har en våldsam förälder och att öka tryggheten för familjehemsplacerade barn. Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2022.

NCSC ska värna cybersäkerheten

Nu organiseras ett nationellt cybersäkerhetscenter, där ett antal myndigheter fördjupar sin samverkan inom cybersäkerhet. Nytillträdd chef för centret är Therese Naess som har lång erfarenhet av att bekämpa allvarliga säkerhetshot mot samhället.

Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC) samlar delar av de verksamheter inom cybersäkerhet som pågår inom Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det sker i nära samverkan med Försvarets materielverk (FMV), Post- och telestyrelsen (PTS) och Polismyndigheten. Centret har skapats på regeringens uppdrag.

3D ger nya möjligheter för brottsutredare

Under rättegången om terrorbrotten i Stockholm 2017 visades en 3D-visualisering av hur lastbilen framfördes vid dådet på Drottninggatan. Filmen hade skapats av Nationellt forensiskt centrum (NFC). Samma teknik kan nu användas av åklagare på flera sätt i brottsutredningar.

3D-visualiseringar kan också fungera som ett pedagogiskt hjälpmedel under förhandlingar. 3D-tekniken används redan i en rad europeiska länder och i USA. NFC har i snart tio år följt utvecklingen av tekniken och sedan 2017 har de gjort visualiseringar i ett 20-tal fall.

924 antagna till polisutbildningen

924 personer har antagits till höstens utbildningsstart på polisutbildningarna. Utöver det har 68 påbörjat polisens funktionsinriktade polisutbildning. I slutet av augusti påbörjade polisstudenterna sina utbildningar på lärosätena i Växjö, Borås, Malmö, Stockholm och Umeå. I juni påbörjade också 68 personer den funktionsinriktade polisutbildningen.

Kalmar startar juristutbildning

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet gör tillsammans vad som beskrivs som en ”kraftfull satsning” för att utveckla juridik som ett nytt akademiskt fält med bas i Kalmar. Minst två nya utbildningar ska starta under de kommande fyra åren, och målet är att skapa en juristutbildning ”för framtiden” med första antagning 2027.

Enligt planerna ska juridik bli ”ett starkt utbildnings- och forskningsfält vid universitetet och stödja Linnéregionens tillväxtpotential”. Linnéuniversitetet erbjuder i dag polisutbildningen samt en rad fristående kurser inom juridiken.