search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Statligt stöd till näringslivet : den rättsliga regleringen av statens stödgivning
Författare: Mattias Carlquist
Förlag: Norstedts juridik

EU:s regler för statsstöd styr medlemsstaternas möjligheter att med offentliga medel kunna stödja viss verksamhet. Reglerna syftar till att säkerställa en väl fungerande inre marknad. Det senaste decenniet har frågorna rönt allt mer uppmärksamhet, och  avgöranden med anknytning till statsstödsreglerna blir allt vanligare i svenska domstolar. Denna omfångsrika och praktiskt inriktade framställning redogör för regleringen – både den svenska och den EU-rättsliga – av statens stödgivning till näringslivet i Sverige. Rättsområdet har tidigare behandlats sparsamt i svensk doktrin.

Ersättning vid personskada
Författare: Madeleine Randquist
Förlag: Studentlitteratur

2021 års upplaga av detta praktiskt inriktade referensverk för beräkning av skadeståndsrättslig ersättning vid personskada enligt 5 kap. SkL. Efter ett inledande kapitel  med grundläggande personskade- och ersättningskunskap, behandlar boken samtliga ersättningsposter samt frågor kring omprövning av ersättning, preskription och jämkningsregler, praktiska frågor kring handläggningen av ärenden, försäkringar enligt lag och kollektivavtal samt medicin i skaderegleringen. Samtliga aktuella ersättningstabeller, vägledande cirkulärreferat från Trafikskadenämnden m.m. är samlade i en bilagedel.

Tungan : huvudets baneman av Olof Öhlén, Ekström & Garay

Viljan att hämnas är en mänsklig företeelse som förekommit så långt bak i tiden som vi kan följa, och det finns exempel på hämndakter överallt och från alla tider. I denna bok tar advokat Olof Öhlén ett brett grepp kring hämnden som fenomen. Han utforskar och beskriver dess drivkrafter och egenskaper, från forntiden till dagens gängkriminalitet och hederskultur, utifrån olika perspektiv, inte bara det straffrättsliga. Essäerna som kan läsas fristående från varandra är rikligt belysta med hämndexempel ur verklighet och fiktion. En av ambitionerna med boken är, enligt författarens inledande ord, att popularisera straffrätten och göra den begriplig även utanför yrkesutövarnas krets.

Festskrift till Jan Kleineman

Jan Kleineman avgick med pension från professuren i cilvilrätt vid Stockholms universitet  i augusti. Han hyllas med en festskrift för sina betydelsefulla insatser inom rättsvetenskapen på olika sätt – som grundare av Juridisk tidskrift (JT), initiativtagare till inrättandet av  det affärsjuridiska forskningscentret Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) vid Stockholms universitet, men även som författare, föreläsare och handledare. Festskriften är omfångsrik, närmare 1 000 sidor, och innehåller bidrag från ett antal av Europas stora rättsvetare. Redaktionskommittén har bestått av Stefan Lindskog, André Andersson, Axel Calissendorff och Jessika van der Sluijs. 

Finsk advokaträtt: Ny svensk översättning av guide för ­advokater

Boken Advokaträtt av Markku Ylönen, tidigare generalsekreterare för Finlands Advokatförbund, har för första gången publicerats på svenska. Boken har kommit ut i ett flertal upplagor sedan 1960-talet; denna svenskspråkiga upplaga är en översättning av 2018 års finska utgåva. Boken innehåller och kommenterar den centrala regleringen av advokatverksamheten i Finland: lagen om advokater, stadgarna för Finlands Advokatförbund, vägledande regler om god advokatsed och anvisningen om advokatarvoden. Arbetet används bland annat vid advokatexamen och i juristutbildningen men är även en värdefull källa för alla som vill lära sig hur rättsväsendet fungerar i Finland. Boken ingår i serien FIDUCIA som ger ut finländsk juridik på svenska.

Öppet på biblioteket

Efter att ha varit stängt under en längre period på grund av rådande coronarestriktioner har nu biblioteket öppnat igen för besök. Aktuell information om öppettider och vad som i övrigt gäller för besök till biblioteket – särskilt information om eventuella ändringar med anledning av utvecklingen av covid-19 – finns på webbplatsen www.advokatsamfundet.se/Juridiska-biblioteket.

Bitte Wölkert
Annons
Annons