search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Viktigt att domstol bedömer ersättningsanspråk

Förundersökningsledaren ska yttra sig till domstolen när juridiska biträden begär stora ersättningar trots att inget åtal väckts. Det föreslås i en promemoria.

Advokatsamfundet är försiktigt positivt till delar av förslagen, men betonar att det är domstolen som ytterst måste besluta om ersättningen. I den nu remissbehandlade promemorian föreslås en ny bestämmelse som tar sikte på mål där rätten förordnat offentlig försvarare eller annat rättsligt biträde under förundersökningen, men där åtal sedermera inte väcks (förordnandemål). Förslaget innebär att det blir obligatoriskt för rätten att höra undersökningsledaren, om ersättningsanspråket överstiger en beloppsgräns om 100 000 kr.

Advokatsamfundet skriver i sitt remissvar att man ”i huvudsak” inte har någon erinran mot förslagen, men är tveksamt till att förundersökningsledare som inte är åklagare ska yttra sig. Samfundet betonar också att det även i fortsättningen är viktigt att domstolen självständigt får göra den slutliga och objektiva bedömningen av vad som utgör skälig ersättning för ett visst uppdrag.

Advokatsamfundet föreslår också att åklagaren eller undersökningsledaren hörs om den tid som polis och åklagare lagt ner på ärendet. Sådana uppgifter skulle, enligt remissvaret, ge rätten ett ännu bättre underlag för att göra en skälighetsbedömning i ersättningsfrågan.

Annons
Annons