search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2021/0594 Promemorian Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut

R-2021/0598 Departementspromemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)

R-2021/0605 Betänkandet Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12)

R-2021/0628 Delbetänkandet Föreningsfrihet och terroristorganisationer (SOU 2021:15)

R-2021/0643 Departementspromemorian Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar (Ds 2021:8)

R-2021/0652 Betänkandet Radiologiska skador – skadestånd, säkerhet, skadereglering (SOU 2021:10)

R-2021/0707 Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

R-2021/0717 Energimarknadsinspektionens rapport Oberoende aggregatorer: Förslag till nya regler för att genomföra elmarknadsdirektivet

R-2021/0719 Promemorian Förbättrad kontroll av ersättningsanspråk i brottmål där åtal inte har väckts

R-2021/0751 Utkast till lagrådsremiss Utlandsspioneri

R-2021/0770 Promemorian Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

R-2021/0860 Delbetänkandet Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17)

R-2021/0953 Promemorian Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

R-2021/1033 Promemorian Vissa frågor om sekretess när Justitiekanslern bevakar statens rätt

R-2021/1068 Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens

R-2021/1077 Utkast till lagrådsremiss Riskskatt för kreditinstitut

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons