search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nytt program om rättsstatsfrågor antaget

Advokatsamfundets styrelse antog i början av sommaren ett nytt program om rättsstatsfrågor. I programmet presenteras samfundets principiella inställning i ett antal frågor.

Det nya programmet kompletterar och uppdaterar Advokatsamfundets program om rättssäkerhetsfrågor från 1988. Avsikten är att ställningstagandena i det nya programmet ska kunna vara till ledning i advokaternas verksamhet, utgöra utgångspunkter för Advokatsamfundets ställningstaganden i lagstiftningsärenden och stimulera advokaterna att delta i den rättspolitiska debatten.

Programmet redovisar grundläggande rättssäkerhetsprinciper och framhåller att principerna alltid måste upprätthållas och värnas. Styrelsen fastslår också att oberoende advokater och ett oberoende advokatsamfund är av avgörande betydelse för den demokratiska rättsstaten. Alla advokater har, enligt programmet, ett personligt ansvar för att värna rättsstaten och dess grundläggande värderingar och institutioner.

För att skydda den demokratiska rättsstaten anser Advokatsamfundet att högre krav bör införas för ändring av grundlag, så att det för beslut i riksdagen om grundlagsändring, utöver ett mellanliggande val, ska krävas en kvalificerad riksdagsmajoritet.

Advokatsamfundet konstaterar också att det är en brist att den svenska regeringsformen inte har någon motsvarighet till regleringen i Europakonventionen artikel 17, om att den som avser att undergräva den demokratiska rättsstaten inte kan åberopa dess fri- och rättigheter för att uppnå sitt mål. Därför anser Advokatsamfundet att det bör framgå även av regeringsformen att dess fri- och rättigheter inte skyddar odemokratisk verksamhet eller handlingar som kränker någons grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Annons
Annons