search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2021 om inte annat anges.

Andersson, Mari: Inkomstskattelagen : en kommentar. D. 1–2 / Mari Andersson, Mattias Dahlberg, Anita Saldén Enérus, Ulf Tivéus (Norstedts juridik. 2 vol. Gula biblioteket)

Arnesdotter, Ingrid: Företagets eget kapital : i juridisk och ekonomisk belysning (2. uppl. Studentlitteratur. 381 s.)

Berggren, Nils-Olof: Polislagen : en kommentar / Nils-Olof Berggren, Johan Munck (14. uppl.  Norstedts juridik. 259 s. Gula biblioteket)

Blekemo, Annika: Rehabilitering och arbetsmiljö : handbok i 10 steg för arbetsgivare / Annika Blekemo, Martha Gurmu (4. uppl. Studentlitteratur. 212 s.)

BRÅ rapport 2021:5: Strategiska brott bland unga på 2010-talet och faktorer av betydelse för att lämna ett kriminellt liv (BRÅ. 117 s.)

Dahlgren, Niklas: Knivlagen : bakgrund och tillämpning (2. uppl. Norstedts juridik. 152 s.)

Eriksson, Joel: Newer forms of contract-based dispute resolution : an examination of efficiency-driven procedures in light of traditional adversarial procedures (Lunds univ. 287 s. Diss. Lunds universitet, 2021)

Ersättning vid personskada / Madeleine Randquist, red., Malin Christensson et al. (27 uppl. Studentlitteratur. 1029 s.)

Grauers, Folke: Fastighetsköp (22. uppl. Studentlitteratur. 357 s.)

Gyland, Christina: Skatterätt : en introduktion / Christina Gyland, Olof Jakobsson (14. uppl. Studentlitteratur. 130 s.)

International arbitration in Sweden : a practitioner’s guide / editors: Annette Magnusson; Jakob Ragnwaldh; Martin Wallin (2. ed. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International. 521 s.)

Lindblom, Linda: Det brottsförebyggande arbetet i Sverige : nuläge och utvecklingsbehov 2021 / Linda Lindblom, Jenny Viström (Brottsförebyggande rådet. 92 s.)

Oulis, Marigó: Värdeersättning vid återgång (Iustus. 640 s. Diss. Uppsala universitet, 2021)

Paju, Jaan: Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt (3. uppl. Norstedts juridik. 86 s.)

Plender, Richard: The European private international law of obligations / by Richard Plender, Michael Wilderspin (London : Sweet & Maxwell, 2020. 854 s.)

Sarnecki, Jerzy: Introduktion till kriminologi. 2, Straff och prevention / Jerzy Sarnecki, Christoffer Carlsson (2. uppl. Studentlitteratur. 259 s.)

Stenlund, Karolina: Rättighetsargumentet i skadeståndsrätten (Iustus. 586 s. Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala ; 144. Diss. Uppsala universitet, 2021)

Stockholm arbitration yearbook 2020 / edited by Axel Calissendorff, Patrik Schöldström (Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer. 291 s.)

Straffeprosessloven : lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker. Bd 2, Lovkommentar / Erik Keiserud et al. (5. utg. Oslo : Universitetsforl., 2020. S. 916–1763)

Det svenska genomförandet av EU:s rekonstruktions- och insolvensdirektiv : promemoria framtagen i anslutning till en hearing och en utredning / red. Mikael Möller (Iustus. 183 s.)

Tonell, Magnus: Sekretessavtal : och det rättsliga skyddet för företagshemligheter (2. uppl. Norstedts juridik. 310 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons