search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Meriter: tillsyn pågår

Advokatsamfundets kansli genomför nu en tillsyn av de meriter som advokater och biträdande jurister har registrerat och som gäller samfundets uppdragslistor för domstolsförordnanden. Inom ramen för tillsynen av meriterna skriver Advokatsamfundets registratorsavdelning till advokater och biträdande jurister, bland annat i fall när det finns oklarheter om grunden för meriter som har angivits, och frågar efter kompletterande information.

Visselblåsare anmäler Sverige

Forskarna som avslöjade en av Sveriges största medicinska skandaler, den så kallade Macchiarini-affären, anmäler Sverige till Europadomstolen. Enligt forskarna stämplades de, efter avslöjandet, själva som medskyldiga till forskningsfusk av Karolinska Institutet, utan möjlighet att försvara sig mot anklagelserna eller överklaga.

Händelserna fick allvarliga konsekvenser för deras forskarkarriärer. Forskarna har nu, med hjälp av Centrum för rättvisa, anmält Sverige till Europadomstolen för att de inte har tillförsäkrats ett effektivt domstolsskydd mot ogrundade repressalier.

Grundlagskommitténs argument håller inte

Advokatsamfundet säger i sitt remissvar nej till förslagen i 2020 års grundlagskommittés delbetänkande Föreningsfrihet och terroristorganisationer. Kommittén föreslår där en ny regel i regeringsformen som ger möjlighet att inskränka föreningsfriheten när det gäller sammanslutningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism.

Enligt Advokatsamfundet ger redan dagens straffrättsliga reglering möjlighet att vidta åtgärder mot personer som ägnar sig åt terroristverksamhet. Sammanfattningsvis skriver Advokatsamfundet att kommitténs argument inte uppväger den skada det kan göra att inskränka föreningsfriheten.

Rekordår för M&A i Sverige

M&A-affärerna ökade kraftigt årets sex första månader i Sverige, Norden som helhet liksom i EMEA. Det visar advokatbyrån Baker McKenzies analys av M&A-marknaden, enligt ett pressmeddelande. Fortsatt låga räntor och god tillgång till kapital har drivit ökningen av M&A-affärerna i Sverige.

Det totala värdet av genomförda förvärv och fusioner under första halvåret 2021 i Sverige uppgick till 58 miljarder US-dollar, en ökning med 54 procent i volym och 354 procent i värde, jämfört med samma period 2020.

Advokatdagarna – dags att anmäla sig

Advokatdagarna hålls den 11–12 november. Årets konferens blir digital, men samlar som vanligt en rad experter som föreläsare. Seminarierna spänner över såväl affärsjuridik som brottmål och humanjuridik. Även advokatetik kommer att behandlas ingående.

Advokatdagarna sänds med den nya plattformen Hopin, en teknik som strävar efter att återskapa känslan och fördelarna med en fysisk konferens. Deltagarna kan röra sig fritt mellan aktiviteter och det går att interagera och nätverka med varandra. Advokatdagarna motsvarar 12 utbildningstimmar.

Anmälan via www.advokatakademien.se.

Nej till hårdare straff för hemfridsbrott

Ja till bland annat språklig modernisering, klargörande av tillämpningsområdet för olaga intrång och nya beteckningar för de grova svårighetsgraderna av brotten hemfridsbrott och olaga intrång.

Det säger Advokatsamfundet i sitt remissvar om promemorian Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång. Förslagen om skärpta straffskalor får dock tummen ner, Advokatsamfundet avstyrker förslagen.

Polisens information till brottsoffer brister

Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta har flera brister som kan leda till att brottsutsatta inte får den information som de har rätt till. Det fastslår Riksrevisionen, som har granskat effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta. Riksrevisionen efterlyser ett antal förbättringsåtgärder, med fokus på bättre rutiner och utbildning av medarbetare.

Delphi certifieras för bra arbetsmiljö

Advokatfirman Delphi har blivit certifierade som en mycket bra arbetsplats enligt Great Place to Works internationella standard. Det är första gången en advokatbyrå i Sverige får certifieringen. Certifieringen baseras på en omfattande undersökning där medarbetare får svara på frågor om arbetsplatsmiljö och organisationskultur och är i dag den mest använda medarbetarundersökningen i världen. Delphi fick höga poäng i undersökningen.

Polissatsning ska utvärderas

Brottsförebyggande rådet ska på regeringens uppdrag följa upp och analysera satsningen på 10 000 fler anställda i Polismyndigheten under perioden 2016–2024. Myndigheten ska bland annat kartlägga hur tillskotten har fördelats och använts samt analysera hur verksamheten har utvecklats.

Utredning om barn som begår brott förlängs

Utredningen om barn som misstänks för brott har fått förlängd tid och utvidgat uppdrag. Utredningen ska, förutom det tidigare uppdraget, nu även analysera behovet av utökade möjligheter att företa beslag, husrannsakan och kroppsvisitation mot barn under 15 år samt lämna förslag på författningsändringar eller andra åtgärder för att detta ska bli möjligt.

Höjda skadestånd för brottsoffer föreslås

Regeringens utredare Mikael Forsgren, chefsrådman vid Umeå tingsrätt, vill se höjda skadestånd till brottsoffer. I sitt slutbetänkande föreslår Forsgren påtagliga höjningar av skadestånd för kränkningar med anledning av brott.

Det handlar i många fall om fördubblade ersättningsnivåer, och för vissa typer av brott, bland annat våld i nära relation, sexualbrott mot barn och rån, ännu större höjningar. Utredningen föreslår också att det införs en särskild anhörig­ersättning som ska betalas till nära anhöriga till personer som dödats genom vissa allvarliga brott, exempelvis mord. Vidare föreslås att det ska bli lättare att utmäta medel hos gärningspersoner för att betala brottsskadestånd.

SOU 2021:64 Ersättning till brottsoffer

JO-kritik mot presskonferens

I sin granskning av en chefsåklagares redovisning av beslutet att lägga ned förundersökningen om mordet på statsminister Olof Palme vid en pressträff den 10 juni 2020 är justitieombudsmannen Per Lennerbrant mycket kritisk till hur åklagaren presenterade beslutet vid presskonferensen.

JO Per Lennerbrant anser att åklagarens presentation framställde en namngiven person som skyldig till mordet på Olof Palme och att det utgjorde en kränkning av oskuldspresumtionen.

JO:s beslut (dnr 6673-2020)

Överfullt i fängelserna

Beläggningen i kriminalvården fortsatte att öka under 2020 och var i genomsnitt över 100 procent både i häkten och på anstalter. Pandemin hade stor effekt på verksamheten och ledde till fler avskildheter och färre permissioner. Det visar den statistik som publicerats i ”Kriminalvård och statistik” (KOS) för 2020. Den genomsnittliga beläggningen i häktena nådde under 2020 sin högsta nivå sedan 1989.

Datalagring: regeringen vill se effektivare regler

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över reglerna för datalagring i brottsbekämpande syfte. I uppdraget ingår också att titta på vissa frågor som har anknytning till brottsbekämpande myndigheters faktiska möjligheter att verkställa beslut om tillgång till elektronisk information, så kallad exekutiv jurisdiktion. Uppdraget ska redovisas senast den 6 februari 2023.

Kriminalvården: 712 nya platser på gång

Kriminalvården utökar anstalts- och häktesplatserna med totalt 712 nya platser i tillfälliga byggnader. Samtliga beräknas vara i drift nästa år. Sedan tidigare finns eller produceras redan tillfälliga byggnader på fem öppna anstalter.

”Mängdrabatt” ska utredas

En särskild utredare ska på regeringens uppdrag se över den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Syftet är, enligt regeringen, att säkerställa att straffet står i proportion till brottslighetens allvar även för den som begår flera brott. Utredaren ska lämna fullständiga författningsförslag. Utredningen är en del av regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor. Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2023.

IMY fick rätt om ansiktsigenkänning

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har tidigare utfärdat sanktionsavgift mot en gymnasieskola som på prov använt ansiktsigenkänning för närvarokontroll. Beslutet överklagades till kammarrätten som dock gick på IMY:s linje. Rätten konstaterade att gymnasienämnden har rätt att kontrollera elevernas närvaro, men inte med användning av biometriska uppgifter.

Annons
Annons