search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Praktisk sjörätt
Författare: Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund
Förlag: Jure

Praktisk sjörätt ger en övergripande redogörelse för de bestämmelser som reglerar sjörätten – till stora delar baserat på internationella konventioner. Boken tar upp olika frågor som rör farvatten och fartyg samt regler kring själva transporterna. Denna fjärde upplaga, uppdaterad  med hänsyn till rättsutvecklingen på området, innehåller även ett antal inom branschen vanligt förekommande standardavtal. Boken är producerad inom ramen för verksamheten vid Sjörättsinstitutet, Stockholms universitet och vänder sig främst till praktiskt verksamma inom sjöfartsnäringen men även till jurister som vill få en introduktion till ämnet.

Logistikrätt : grunder och tillämpning
Författare: Göran Stöth
Förlag: Liber

Logistikrätt behandlar det aktuella regelverk som tillämpas inom logistikbranschen. Den beskriver reglerna kring avtal och köp av varor samt riskövergång, vilka försäkringar som finns på området, ansvars- och skadeståndsfrågor kring logistiktjänster och hur ett logistikavtal bör utformas. Boken innehåller även en genomgång av Incoterms 2020. Denna tredje upplaga är reviderad, bland annat med anledning av nya versionen av Incoterms och ikraftträdandet av en ny järnvägstrafiklag 2018. Göran Stöth arbetar som lärare vid Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet.

Svensk juridisk litteratur på nätet

I juni lanserades webbplatsen juridikbok.se. Sidan som drivs av Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur har som mål att digitalisera och fritt tillgängliggöra det mesta av äldre svensk juridisk litteratur som inte längre ges ut. Avsikten är också att inkludera rättsvetenskaplig litteratur som är skriven på svenska men utgiven i andra länder, främst i Finland. Projektet är ett samarbete mellan universitetsbiblioteken, domstolsväsendet, juridiska förlag och advokatbyråer. I dagsläget finns cirka 80 verk tillgängliga men nya titlar kommer läggas till fortlöpande. På juridikbok.se kan man anmäla sig till ett nyhetsbrev för att hålla sig informerad om vilka titlar som lagts till.

Stockholm Arbitration Yearbook

Andra utgåvan av årsboken Stockholm Arbitration Yearbook (2020) har publicerats under ledning av Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL. Liksom första utgåvan innehåller publikationen artiklar kring skiljedomsrättsliga ämnen och en översikt över svensk rättspraxis rörande skiljeförfarande 2019–2020. Axel Calissendorff och Patrik Schöldström står som redaktörer för årsboken.

Hur klarar statsmakten sina uppgifter i kristider?

Rättsregler i kris av Johan Hirschfeldt och Olof Petersson, Dialogos förlag

Under lugna och normala förhållanden fun­gerar skyddet av den demokratiska rättsstaten väl, men hur klarar statsmakten sina uppgifter i kristider, exempelvis vid den nu pågående coronapandemin, vid terrorangrepp och cyberattacker? Boken, som utkom i slutet av förra året, uppmärksammar brister i dagens krisberedskap. Författarna diskuterar i boken hur Sverige kan förbereda sig inför kommande fredstida kriser utifrån en noggrann genomlysning av svensk grundlag samt övrig krigs- och krislagstiftning samt genom ett antal reformförslag.

Bitte Wölkert
Annons
Annons