search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

JK:s och HD:s roll i tillsynen

Advokatsamfundets disciplinverksamhet står under tillsyn av Justitiekanslern (JK). JK granskar alla Advokatsamfundets beslut i disciplinärenden och får överklaga disciplinnämndens beslut till Högsta domstolen (HD).

JK kan överklaga alla former av disciplinpåföljder från disciplinnämnden. För advokaternas del är utrymmet för överklagande av beslut från disciplinnämnden snävare: Endast den som uteslutits kan överklaga detta till HD.

Den senaste gången (före det aktuella ärendet) som JK överklagade ett plenumbeslut från disciplinnämnden var 2012.

Förra gången som HD uteslöt en advokat som inte disciplinnämnden uteslutit var 1994. Däremellan har HD vid några tillfällen mildrat disciplinnämndens beslut.