search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

HD:s beslut

Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutade i augusti 2020 att tilldela en brottmålsadvokat varning med högsta möjliga straffavgift, 50 000 kr. Anledningen var att advokaten i två fall hade brutit mot god advokatsed genom att handla i strid med de restriktioner som meddelats hans klienter.

I september 2020 överklagade JK beslutet och yrkade att HD skulle ändra disciplinnämndens beslut och utesluta advokaten ur samfundet.

Den 13 juli kom HD:s beslut, att advokaten skulle uteslutas ur Advokatsamfundet. HD fann vid sin prövning att advokaten vid två tillfällen handlat i strid med restriktioner som meddelats hans klienter. HD pekar på att sådan information som utgångspunkt enbart får föras vidare efter kontakt med åklagaren, så vida det inte är uppenbart att uppgifterna är harmlösa och inte kan leda till att brottsutredningen försvåras. Det var dock inte fallet här.

Slutsatsen blir att advokaten på ett allvarligt sätt åsidosatt god advokatsed. HD pekar på att överträdelser av det aktuella slaget ”riskerar att undergräva förtroendet för advokatkåren till nackdel för misstänkta och frihetsberövade personer”.

HD:s beslut i mål nr Ö 5090-20