search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Preskription : om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid
Författare: Stefan Lindskog
Förlag: Norstedts juridik

Ny upplaga av boken Preskription, ursprungligen utgiven 1990. Arbetet behandlar ingående allmän preskription enligt preskriptionslagen medan frågor rörande specialpreskription behandlas i begränsad utsträckning. Framställningen bygger på en analys av olika preskriptionsrättsliga typfall presenterade i en systematisk ordning. Denna femte upplaga är uppdaterad med omfattande ny rättspraxis som tillkommit under de senaste åren. Boken bildar tillsammans med monografierna Betalning (2018) och Kvittning (2014) en samlad framställning över hela penningkravsrätten.

Överförmyndare och dödsbon
Författare: Eva von Schéele, Peter Signäs
Förlag: Norstedts juridik

Om barn eller vuxna med ställföreträdare, såsom förmyndare, gode män och förvaltare, ingår i dödsbon som delägare kräver detta särskild handläggning och samtycke av överförmyndaren. Myndigheten har att se till att den enskilde får ut sitt rättmätiga arv. Boken syftar främst till att underlätta handläggningen för överförmyndare av dessa ofta komplicerade frågor, men kan också vara användbar för ställföreträdare, som kan ha nytta av boken för att på bästa sätt företräda sina huvudmän.

Bitte Wölkert
Annons
Annons