search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2020/2441 Betänkandet Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (SOU 2020:81)

R-2020/2442 Betänkandet Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn (SOU 2020:60)

R-2021/0040 Betänkandet En gemensam angelägenhet (SOU 202:46)

R-2021/0052 Utkast till lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

R-2021/0151 Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. (Ds 2020:20)

R-2021/0303 Departementspromemorian Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information (Ds 2021:5)

R-2021/0495 Referensfall till medicinsk invaliditet – Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

R-2021/0524 Utkast till lagrådsremiss Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19

R-2021/0562 Promemorian Förslag till ändrade föreskrifter om kapitaltäckning och ersättningssystem för värdepappersbolag

R-2021/0574 Promemorian Förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

R-2021/0678 Förslag till nya och ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag om säkerhetsreserv, kapitalkrav, information, rapportering och distribution

R-2021/0741 Promemorian Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.