search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Om tidskriften

I denna min näst sista ordförandespalt tänkte jag ta tillfället i akt att skriva lite om den tidskrift där spalten har publicerats de fyra senaste åren.

I den anmälan som inledde dess första nummer, utgivet 1935, sägs att tiden nu kommit för att ”advokat­spörsmålen i egentlig mening behandlas i advokaternas egen tidskrift”. Så blev det och så har det förblivit, även om tidskriften nu – som jag återkommer till nedan – har ett bredare anslag.

Häromåret hittade jag på Rönnells antikvariat inbundna utgåvor av tidskriften från startåret till 1983. De står nu i den bokhylla hemma hos mig som i övrigt hyser SvJT och JT.

Då och då plockar jag fram någon volym – helst de tidiga – för lite ströläsning. Det är rätt intressant. Man får en inblick i hur advokatlivet gestaltats genom åren. Det som ger kanske bäst perspektiv av allt är de dödsrunor som förr ofta publicerades när framstående advokater gick ur tiden. Där framträder en fascinerande bild av advokat­yrket som det var på 20-, 30- och 40-tal och ibland ännu tidigare.

Vid min ströläsning av den första utgåvan härom veckan stötte jag för övrigt på ett uttalande som äger sin fulla giltighet i dag, 85 år senare: ”Advokaten har ofta att träffa avgöranden, som icke endast äro svåra och av synnerlig betydelse ur ekonomisk eller andra hänsyn utan som dessutom understundom måste träffas med nära tid för eftertanke eller rent av nära nog på stående fot.” Mycket har ändrats i advokatlivet men inte detta.

När det gäller just förstaårsutgåvan är bokryggen tyvärr inte i bästa skick eftersom familjens hund tuggade i sig delar av den när husse slarvigt nog hade låtit volymen ligga framme efter avslutad läsning.

Bland jurister var tidskriften förr känd som TSA, vilket var en förkortning för Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund. Den informativa men aningen osexiga titeln har ändrats i ett par omgångar och tidskriften heter sedan år 1983 Advokaten, även om den ursprungliga titeln ännu står kvar med pyttesmå bokstäver under huvudtiteln.

Formatet har också ändrats. I många år utgavs tidskriften i bokformat, för att därefter utges i små gröna häften. Sedan 1995 används ett större magasinsformat. Det är mycket läsvänligt tycker jag.

När det gäller innehållet präglades tidskriften länge av en blandning av lärda uppsatser och notiser av allehanda slag, i mångt och mycket det som i tidningsbranschen kallas returinformation, såsom rapporter från avdelningsmöten och andra samfundssammankomster.

Dagens Advokaten ser annorlunda ut. Numera finns det ju en professionell – och mycket skicklig – redaktion som nio gånger om året sätter samman vad som i realiteten är en bred juridisk nyhetstidning som innehåller mycket mer än bara det som direkt berör oss advokater.

För egen del uppskattar jag särskilt det temaavsnitt som finns i varje nummer, nu senast om advokaterna och akademin. Dessa teman är utmärkt fördjupning i frågor av allmänt intresse för oss advokater och för jurister i allmänhet.

Tidskriften trycks i ungefär 10 000 exemplar. Cirka 8 000 av dem går till advokater och biträdande jurister, medan resten distribueras till bland annat domstolar och myndigheter.

På senare år har jag ibland hört sägas att det väl inte är någon idé att spendera pengar på en tryckt tidskrift när den lika gärna kan distribueras digitalt. Som del i en enkät som vi genomförde förra året framkom emellertid att ungefär hälften av de svarande ville ha tidskriften både i tryckt format och digitalt.

I övrigt har nu årsmötessäsongen för samfundets avdelningar avslutats. Samtliga årsmöten genomfördes digitalt. Jag hade möjlighet att medverka på fyra av dem och fick då, när det nu är dags för mig att lämna, tillfälle att tacka för det stöd jag kände från avdelningarna när jag valdes till ordförande och fortsatt känt under den tid jag haft uppdraget.

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Annons
Annons