search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ny norsk advokatlag skjuts upp

Förslaget till ny advokatlag skulle innebära stora förändringar för advokatkåren i Norge. Men regeringen lade inte fram sin proposition i tid.

Redan i mars 2015 lämnade den norska advokatlagutredningen sitt förslag till ny advokatlag till regeringen. Justitiedepartementet har aviserat stora förändringar bland annat i tillsynen över advokaterna och disciplinverksamheten.

För att behandlas under den arbetsperiod som pågår, skulle propositionen ha lagts fram för Stortinget senast den 10 april. Men regeringen lämnade inte någon proposition. Enligt departementet kom nya synpunkter in på ett sent stadium, och regeringen vill kalla norska Advokatforeningen till möte för att diskutera frågorna.

Justitiedepartementet väntas bland annat föreslå:

  • Advokaternas tystnadsplikt regleras i lag. l
  • Advokaternas rådgivningsmonopol upphävs, och envar ska kunna erbjuda rättsligt bistånd. 
  • Advokatutbildningen utvidgas till att motsvara en termins heltidsstudier.
  • Det invecklade tillsyns- och disciplinförfarandet ändras. Dagens tvåinstanssystem med Advokatforeningens regionala disciplinkommittéer och centrala disciplinnämnd försvinner och ersätts med ett nytt tillsynsorgan: Advokatnämnden, som får ett sekretariat placerat hos Advokatforeningen där jurister ska upprätta beslutsförslag. Advokatnämnden övertar också uppgifterna från dagens Advokatlicensnämnd, och myndigheten Tillsynsrådet för advokatverksamhet ersätts med ett nytt organ, Advokattillsynen. Straffavgifter på upp till 1,1 miljoner norska kronor införs.

Advokatforeningen hoppas att Stortinget ändå kan behandla lagförslaget före sommaren.

Källa: advokatbladet.no

Annons
Annons