search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Advokat uteslöts för kärleksbrev

Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutade vid sitt möte i april att utesluta en brottmålsadvokat, som var offentlig försvarare för en av de tilltalade i ett stort mål angående bland annat grovt narkotikabrott.

Nämnden fann, enligt beslutet, att advokaten, när klienten var häktad med restriktioner, har överlämnat brev till och från klienten. Advokaten har också förmedlat information från klienten om musik som den häktade klienten ville få sänd till sig.

Enligt disciplinnämnden var omständigheterna synnerligen försvårande, och advokaten uteslöts därför ur Advokatsamfundet. En ledamot var skiljaktig och ansåg att påföljden skulle bli varning med högsta straffavgift.

Rekordsiffror för M&A Q1

Den globala transaktionsmarknaden visar rekordhöga siffror för det första kvartalet 2021, enligt Mergermarket. Transaktionerna uppgick till 1,16 biljoner amerikanska dollar, vilket är den högsta siffran för ett första kvartal någonsin, enligt Mergermarket. Även den nordiska marknaden uppvisade höga siffror, med transaktioner till ett värde av 21,2 miljarder euro. Detta är, enligt Dagens Juridik, det näst högsta värdet för kvartal 1 någonsin för Norden.

Fler poliser anmäldes

6 100 anmälningar kom under 2020 in till polisens avdelning för särskilda utredningar, SU. Detta var över 200 ärenden fler än föregående år. Sedan 2016 har antalet anmälningar ökat med 17 procent.

Ökningen kan, enligt Polisen, till stor del förklaras av att antalet polisanställda har ökat. Drygt 83 procent av de utredningar som SU hanterar rör anmälningar mot poliser. De vanligaste anmälda brotten var tjänstefel, 58 procent, våldsbrott, 13 procent, och ofredanden,
4,3 procent.

Rättssäkerheten brister i anknytningsärenden

Migrationsverket och de svenska utlandsmyndigheterna brister i arbetet med att klarlägga de sökandes identitet i så kallade anknytningsärenden. Det visar en granskning av Riksrevisionen, som nu efterlyser åtgärder från både regeringen och Migrationsverket.

Termen anknytningsärende används när personer söker uppehållstillstånd för att flytta till en anhörig i Sverige. Under 2020 fattade Migrationsverket beslut i drygt 39 000 sådana ärenden. Anknytning är därmed det näst vanligaste skälet till uppehållstillstånd i Sverige.

Rån och våld leder till fortsatta brott

Pojkar som lagförs för rån och flickor som lagförs för våld eller hot mot tjänsteman, som första brott, löper störst risk att fortsatt begå många brott, visar en ny rapport från Brå.

Undersökningen visar också ett samband mellan tidig brottsdebut och en mer avancerad brottslighet än andra jämnåriga och fortsatt brottslighet.

Ett annat resultat från Brås studie är den anmärkningsvärda överdödligheten bland de så kallade högaktiva lagöverträdarna. Bland kvinnorna är överdödligheten 25 gånger större än förväntat, och bland män är den 11 gånger större. Drygt hälften av dödsfallen förklaras av förgiftningar och överdoser.

Brå: Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet och faktorer av betydelse för att lämna ett kriminellt liv

Sexualbrottsgrupp kortar utredningstider

En särskild sexualbrottsgrupp utreder sedan 2019 alla våldtäktsärenden hos polisområde Stockholm Nord. Och specialiseringen har lett till högre kvalitet i ärendena samtidigt som utredningstiderna har kortats, visar en utredning från Brottförebyggande rådet, Brå.

KBT ersätter ”12 steg” för intagna

Kriminalvården omvandlar samtliga platser i missbruksprogrammet ”12 steg” till normalplatser. Totalt handlar det om cirka 170 platser på fyra anstalter. Enligt Kriminalvården har
programmet fungerat bra, men det är allt för tidskrävande.

I stället för ”12 steg” ska Kriminalvården nu satsa på basprogrammet Krimfokus, som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Tanken är att fler intagna därmed ska kunna få del av missbruksbehandlingen.

Organiserad brottslighet: rekord i frihetsberövade

Åklagarmyndigheten la 2020 ner mycket tid och rekordmånga frihetsberövades i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet. Det visar myndigheternas redovisning till regeringen.

Under året meddelades tingsrättsdomar mot 271 åtalade och 140 dömdes till fängelse i totalt 341 år. Arbetet under det andra halvåret präglades, enligt redovisningen, till stor del av att polis och åklagare fick möjlighet att ta del av det franska Encrochat-materialet.

Utlänningslagen: nytt förslag presenterat

Regeringens överläggningar med de övriga riksdagspartierna resulterade i april i en lagrådsremiss med förslag till ändringar i utlänningslagen. Förslagen innebär bland annat att uppehållstillstånd som huvudregel ska vara tidsbegränsade. Permanent uppehållstillstånd ska tidigast kunna beviljas efter tre år med tidsbegränsat uppehållstillstånd, och endast om vissa särskilda krav är uppfyllda, däribland ett krav på försörjning.

Regeringen föreslår också att försörjningskrav vid anhöriginvandring införs. Lagrådet har yttrat sig över förslagen, och föreslår i sitt långa yttrande en rad förändringar, som dock främst är av språklig och redaktionell karaktär.

Snabbare lagföring nu i Kronoberg

Arbetssättet Snabbare lagföring tillämpas sedan årsskiftet i flera polisområden, bland annat Kalmar-Kronoberg. Snabbare lagföring omfattar vanliga brott som ger högst tre års fängelse, till exempel rattfylleri, olovlig körning, narkotikabrott och stöld, när den misstänkte är över 18 år.

Arbetssättet innebär att polisen gör klart utredningen redan på platsen för brottet. Den misstänkta personen får sedan antingen en tid för domstolsförhandling eller en fullmakt med ett bötesbelopp som sedan fastställs av åklagare. Från 2020 använder hela polisregion Stockholm arbetssättet, och nu sprids det alltså vidare i landet.

Brottsoffer vill kommunicera digitalt

Brottsoffer som ansöker om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten gör det gärna digitalt, visar en sammanställning av Brottsoffermyndigheten. Det digitala alternativet används av över hälften av dem som ansöker om ersättning.

I juni 2020 började myndigheten skicka digital post till den som sökt brottsskadeersättning via tjänsten Mina meddelanden. Från och med januari i år är det också möjligt att begära och få in handlingar digitalt via tjänsten Mina sidor.

Hot och ofredanden drabbar muslimer

Hot och ofredanden är de vanligaste brotten vid islamofobiska hatbrott, men även hets mot folkgrupp via sociala medier, visar en undersökning genomförd av Brottsförebyggande rådet, Brå. Hatbrotten inträffar överallt och drabbar muslimer oavsett ursprung och religiös tillhörighet. Risken att utsättas ökar dock för personer som bär olika former av religiös klädsel på allmän plats eller är synliga i mediala sammanhang.

Brå: Islamofobiska hatbrott

Annons
Annons