search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Lagrådet: Rättssäkerhetsaspekter bör läggas till i lagförslaget

Tidiga förhör som bevisning riskerar att förskjuta balansen i processen till den misstänktes nackdel, anser Lagrådet, som vill se ändringar i regeringens förslag.

I början av april kom regeringens utlovade lagförslag om hur tidiga förhör ska få användas som bevis vid huvudförhandlingar. Förslaget, i form av en lagrådsremiss, bygger på en utredning som presenterades 2017, och som fick hård kritik av bland annat Advokatsamfundet.

De nya reglerna innebär bland annat att berättelser från förhör inför en brottsbekämpande myndighet ska kunna användas som bevis, att bevisning ska kunna tas upp i domstol före huvudförhandling samt att vittnesattester ska få användas som bevisning.

Lagrådets yttrande kom i slutet av april. Lagrådet framhåller där, liksom Advokatsamfundet har gjort i tidigare remissvar, att förslagen innebär att balansen mellan åklagaren och den misstänkte förskjuts, bland annat därför att bevisupptagning kan ske i ett skede då det kan vara svårare för den misstänkte att ta till vara sin rätt. Förskjutningen i balansen mellan åklagaren och den misstänkte gör det särskilt angeläget att lagstiftaren ser till att rätten vid lämplighetsbedömningen tar tillräcklig hänsyn till den misstänktes rättigheter, skriver Lagrådet.

I sitt yttrande noterar Lagrådet också att de omständigheter som enligt förslaget ska beaktas vid bedömningen av om det är lämpligt att ta upp bevis tidigt framför allt har att göra med behovet eller nyttan av tidig bevisupptagning. Här vill Lagrådet också lyfta fram rättssäkerhetsaspekterna, som ska vägas mot behov eller nytta när domstolen avgör om det är lämpligt med tidig bevisupptagning.

Annons
Annons