search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kritik mot förlängd covidlag

Regeringen vill förlänga den tillfälliga pandemilagen. Men förslaget får kritik från såväl JO som Advokatsamfundet.

Regeringen föreslår att både lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till utgången av januari 2022. Förslaget har fått stöd från många håll, men också kritik.

Chefs-JO Elisabeth Rynning påpekar i sitt remissvar att lagarna innebär en långtgående överflyttning av makt från riksdagen till regeringen, och att de dessutom möjliggör ingripande begränsningar av grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Hon skriver vidare att det vid en lagreglering av det här slaget är ”särskilt viktigt att den demokratiska processen respekteras och att enbart åtgärder som bedöms absolut nödvändiga utifrån aktuella förhållanden kommer i fråga. Min uppfattning är att det på befintligt underlag inte går att bedöma förslagens rimlighet och att det krävs ytterligare överväganden inom ramen för det fortsatta lagstiftningsarbetet”.

Även Advokatsamfundet efterlyser i sitt remissvar ”en uppdaterad behovs- och konsekvensanalys beträffande hur enskilda, företag och andra verksamhetsutövare påverkas” av förslagen.

Annons
Annons