search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Det fria advokatvalet

Det fria advokatvalet är en allmän men central princip i rättsstaten, som framgår av internationella dokument.

Disciplinnämnden har uttalat att det strider mot god advokatsed att använda villkor i anställningsavtal som sätter det fria advokatvalet ur spel. Detta gjordes bland annat 2018, då en advokat tilldelades varning, bland annat för att advokaten försökt hindra sina anställda från att ta med klienter när de lämnade byrån.

Disciplinnämnden återger i beslutet en bestämmelse i en biträdande jurists anställningskontrakt:

”Vid anställningens upphörande ska båda parter verka för att de klienter som förordnats arbetstagaren under tid för anställning hos arbetsgivaren ska stanna kvar som klienter hos arbetsgivaren.”  Detta, konstaterade nämnden, var ett oskäligt anställningsvillkor. (Disciplinnämndens verksamhet 2018, s. 17 f.)

Även etiklegenden Holger Wiklund behandlar i sin bok God advokatsed det fria advokatvalet. I början av kapitel 39 skriver han bland annat: ”Stridande mot god advokatsed är varje försök att på illojalt sätt skaffa sig ett uppdrag genom att söka hindra att en kollega får detsamma.” (Wiklund, Holger: God advokatsed, 1973)

Ulrika Öster