search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Dags att markera mot juristbyråers intrång på advokattiteln

Juristbyråer har inom det humanjuridiska området blivit allt mer framträdande och har börjat marknadsföra sig aggressivt jämfört med många advokatbyråer. Det är angeläget att förhindra eller i vart fall försvåra för de juridiska byråerna att göra intrång på advokattiteln och använda sig av den i sin marknadsföring. Det anser advokat Ann Bergström.

Advokater i Sverige marknadsför sig generellt sett sparsamt då det rådde ett förbud fram till år 1994. Vissa anser alltjämt att behovet av att annonsera inte finns då det goda ryktet genererar merparten av uppdragen. En handfull advokatbyråer har med blandad framgång haft en mer offensiv framtoning vilket vi kunnat läsa om i kvällstidningar och i samfundets disciplinnämnds beslut. Merparten av advokatbyråerna hamnar numera någonstans mittemellan med egna hemsidor, annonser via sökmotorer, bloggar, podcasts samt varierande närvaro i sociala medier. Generellt kan dock sägas att advokater många gånger är dåliga på att framhålla värdet av advokattiteln och fördelarna med att anlita en advokat istället för en jurist.

På senare tid har vi kunnat märka av en allt större konkurrens av andra aktörer på marknaden. Juristbyråer har inom det humanjuridiska området blivit allt mer framträdande och tagit större marknadsandelar. De har börjat marknadsföra sig allt mer aggressivt jämfört med många advokatbyråer vilket i sin tur går ut över de humanjuridiska advokaterna i form av färre klienter och minskade intäkter. I nästa led kan detta leda till ett minskat intresse för att såsom advokat specialisera sig inom humanjuridiken.

Vid mitt arbete med en ny hemsida genomförde jag bland annat en sökordsanalys av ett antal humanjuridiska byråer. Jag blev uppmärksammad på det sätt vilket juridiska byråer i sin annonsering och marknadsföring använder sig av advokattiteln samtidigt som de i sin information till potentiella klienter tonar ned skillnaderna mellan advokater och jurister och ifrågasätter värdet av att anlita ”en dyr advokat”. Det finns exempel på juristbyråer som med en omfattande och offensiv marknadsföring kommer överst på träfflistan i Google efter att ha annonserat på sökordet advokat.

Vid annonsering via Google Ads syns det annonserande företaget på de ord, meningar och fraser som företaget själv väljer att annonsera på. Vid en sökning på Google är de översta samt de nedersta sökresultaten oftast reklamlänkar avseende företag som valt att annonsera på de aktuella sökorden. Ett exempel som jag vill lyfta är Familjens jurist som är en juristbyrå med kontor på en mängd orter över hela landet. Familjens jurist har under år 2020 haft ute inte mindre än 1 132 annonser varav 141 olika annonser där de annonserat på ordet advokat, exempelvis ”advokat Stockholm”, ”advokat Göteborg” och ”advokat Malmö”. Det finns även annonser som anspelar på enskilda advokater eller advokatbyråer vilket innebär att personer som söker efter en viss advokat eller advokatbyrå istället får träff på Familjens jurist.

Jag har tänkt att ge exempel på två av ett flertal annonser som riktar in sig på enskild individ eller advokatbyrå. Det ena exemplet är att de använt sig av sökorden ”Insulander jurist” där de anspelar på Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, advokat Lotta Insulander-Lindh samt advokatbyrån med samma namn, Insulander Lindh Advokatbyrå. Det andra exemplet jag vill lyfta är att de annonserat på begreppet ”fri advokat”. Eftersom de använder sig av så kallad kontextuell sökning innebär det att Google känner av stavfel och känner igen rätt ord. I detta fall åsyftas sannolikt advokatbyrån Fria Advokater där bland andra advokat Thomas Olsson arbetar. I det senast nämnda exemplet har den aktuella reklamannonsen kommit upp vid 8,3 procent av samtliga sökningar av den aktuella advokatbyrån.

Det finns även annonser på företagets hemsida med skrivningen ”letar du efter jurist eller advokat? Du kan med fördel vända dig till Familjens jurist”.

Utöver ovan nämnda problematik där titeln advokat används vid annonsering förekommer det att juristbyråer annonserar på sökordet advokatbyrå på söktjänster såsom eniro.se vilket innebär att när någon söker på advokat kommer olika juristbyråer upp som alternativ. För potentiella klienter kan det vara svårt att avgöra skillnaden mellan att anlita en advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå och en jurist på juristbyrå.

Det är möjligt att nästa steg för juristbyråerna är att ta en större andel av marknaden inom affärsjuridiken. Måhända är detta något svårare då i vart fall vissa av upphandlarna kan vara mer insatta i skillnaderna mellan advokater och jurister. För att knyta an till exemplet med Familjens jurist kan konstateras att Familjens jurist nyligen lanserat Företagarens jurist för att på detta sätt åta sig även andra ärendetyper och därmed konkurrera med fullservicebyråer samt de affärsjuridiska advokatbyråerna.

Det är angeläget att förhindra eller i vart fall försvåra för de juridiska byråerna att göra intrång på advokattiteln och använda sig av den i sin marknadsföring. Vidare är det av stor vikt att tydliggöra vad advokattiteln innebär och de fördelar som är förenade med att anlita en advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå framför en jurist på juristbyrå. Att föra fram värdet av advokattiteln är särskilt viktigt då juristbyråerna i viss mån har konkurrensmässiga fördelar av att inte vara bundna av de advokatetiska reglerna gällande exempelvis jäv eller förbud mot att använda så kallad success fee och därmed kan konkurrera på andra villkor.

Sammanfattningsvis anser jag att det är viktigt att Advokatsamfundet gör en tydlig markering att det inte är acceptabelt att göra intrång på advokattiteln. Vidare bör de humanjuridiska och de affärsjuridiska byråerna göra gemensam sak och tillsammans göra allmänheten och potentiella klienter medvetna om värdet av advokattiteln. Advokattiteln är något att slå vakt om så att inte andra utnyttjar titeln på vår bekostnad.

Ann Bergström
Advokat

Ann Bergström är advokat sedan 2008 och arbetar uteslutande med humanjuridik. Verksam i norra Sverige i egna bolaget Advokat Ann Bergström AB. Ledamot i Norra avdelningens styrelse.