search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Generalsekreteraren

Oberoende del 2

I min förra ledare skrev jag, mot bakgrund av utvecklingen i Polen, om vikten av oberoende advokater och vad det faktiskt innebär för vår rättsstat Sverige.

Sedan dess har frågan ytterligare aktualiserats mot bakgrund av en motion som väckts av Sverigedemokraterna om att stärka den svenska förvaltningen (motion 2020/21:682). I motionen föreslås att Advokatsamfundet bör omfattas av offentlighetsprincipen och förstatligas. Som grund för förslagen framförs direkta felaktigheter som att Advokatsamfundet finansieras med allmänna medel eftersom medlemsavgiften betalas av yrkesutövare som har monopol på statliga tjänster samt att vi fungerar som en politisk megafon i den allmänna debatten. Förslagen och felaktigheterna har framförts tidigare och bemötts (se Advokatsamfundets replik ”SD-förslag ett hot mot vårt oberoende” i SvD 18/11 2019), men uppenbarligen behöver fakta upprepas. Det finns betydande risker med att felaktig information sprids eftersom det leder till felaktiga slutsatser. Låt mig därför klargöra följande.

1. Vi har inte något advokatmonopol i Sverige (med undantag för offentliga försvar). Enbart en minoritet av alla advokater i Sverige (19 %) arbetar som offentliga försvarare, vilket innebär att den absoluta huvuddelen av alla advokatuppdrag utförs av advokater på en konkurrensutsatt marknad.

2. Advokatsamfundet finansieras inte av allmänna medel utan huvudsakligen genom den medlemsavgift som ledamöterna betalar (5 700 kr/år). Några statliga ersättningar får samfundet inte. Majoriteten av alla advokater får inte betalt av offentliga medel för sitt biträde till klienter.

3. Advokatsamfundet är opolitiskt. Att förespråka rättssäkerhet bland annat i remissvar är inte en politisk agenda utan handlar om demokratiska grundvärderingar.

Advokater företräder juridiska personer och enskilda i förhållande till bland annat staten som har monopol på våldsutövning och frihetsberövande. Det uppdraget måste ut­övas helt oberoende från statlig inverkan och påverkan. De kärnvärden som advokater är skyldiga att följa: oberoende, frihet från intressekonflikt och tystnadsplikt, är till för att garantera att uppdraget utförs lojalt med klienten. Om advokaten inte är oberoende kan man inte garantera 100 procent lojalitet med klienten. Advokatens oberoende är alltså till för klienten och ger en nödvändig balans till statens makt. Om Advokatsamfundet förstatligas tar vi ett steg i riktning mot ett auktoritärt samhälle.

Tänk dig in i situationen att du blir misstänkt och åtalad av åklagare (staten) för ett brott som du vet att du inte har begått. Då vill du troligtvis försvaras av en advokat som staten inte kan påverka på något sätt? Eller du behöver rådgivning för att Skatteverket påstår att du har feltaxerat och ska betala tillbaka en stor summa pengar. Skulle det då kännas rimligt att den advokat du tar hjälp av kan granskas av en statlig myndighet rörande de råd du får?

Advokaters oberoende är en garanti för en demokratisk rättsstat. Det är en fråga att ta på fullaste allvar. Låt oss hjälpas åt att sprida rätt information och påtala vikten av oberoende advokater.

Mia Edwall Insulander
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se