search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2020/1908 Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

R-2020/2098 Betänkandet EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58)

R-2020/2152 Betänkandet Ändrade regler om säkerställda obligationer (SOU 2020:61)

R-2020/2161 Promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23)

R-2020/2208 Promemorian En utvidgad möjlighet för tingsrätter att avgöra brottmål på handlingarna

R-2020/2440 Promemorian Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud

R-2020/2468 Promemorian Tidsgräns för häktning av barn

R-2021/0007 Kommissionsförslag om att tilldela EU-kommissionen genomförandebefogenheter avseende mervärdesskattedirektivet, COM (2020) 749

R-2021/0051 Återrapportering av regeringsuppdrag – Försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

R-2021/1981 Betänkandet Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50)

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons
Annons