search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Vi behöver bli bättre på att dokumentera våra uppdrag

Advokat Rolf Johansson har givit ut boken Rådgivaransvaret – särskilt om advokaters ansvar för sin rådgivning. 

Vad är det mest intressanta du har funnit under arbetet med boken?

– Det mest intressanta är nog att de två rättsfallen NJA 2018 s. 414 och 2019 s. 877 innebär en ganska markant utveckling av rättsläget i fråga om advokaters, men även rådgivares av andra slag, ansvar för sin rådgivning. Rättsfallen handlar främst om den aktsamhetsbedömning som ska ligga till grund för avgörandet om rådgivaren är skadeståndsskyldig för fel eller brister i rådgivningen. Uppfattningen i frågan om det finns något utrymme för en kvalificerad rådgivare att begå misstag utan att det leder till ansvar för skada har ändrats ganska påtagligt. Högsta domstolen talar i ett av rättsfallen om ”ett beaktansvärt utrymme” för att landa i fel slutsatser i komplicerade juridiska frågor innan det kan bli tal om skadeståndsansvar. Det är tydligare än vad vi uppfattade dessförinnan att det finns ett klart utrymme för advokater att göra fel utan att det med automatik innebär att advokaten varit vårdslös.

– Utöver det är det intressant att notera att HD i så stor utsträckning fäster avseende vid advokaters särställning. Det förhållandet att advokater lever under de regler som gäller för dem enligt rättegångsbalken och Advokatsamfundets vägledande regler påverkar, enligt HD, de kvalitativa krav man kan ställa på advokater. Advokatens uppdragsgivare har rätt att ställa högre krav på advokaten än på andra juridiska rådgivare. Och det gäller inte bara kvaliteten på juridiken utan även hur advokaten hanterar uppdraget i andra hänseenden.

Har du något konkret råd om vad advokater särskilt bör tänka på?

– Vi behöver bli klart bättre när det handlar om att definiera och dokumentera våra uppdrag. En tydligt dokumenterad beskrivning av uppdraget i ett enkelt mejl eller ett uppdragsavtal i samband med att uppdraget påbörjas innebär en klar fördel i situationer där uppdragsgivare och rådgivare i ett senare skede visar sig ha olika uppfattningar om vad advokaten ska göra och åstadkomma.

Annons
Annons