search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2020 om inte annat anges. 

Almkvist, Gustaf: Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt : om straffansvaret i 8 och
10 kap. brottsbalken och dess förhållande till civilrätten (Iustus. 738 s. Skrifter från
juridiska fakulteten i Uppsala ; 142. Diss. Uppsala universitet, 2021)

Bang-Pedersen, Ulrik Ramme­skow: Konkurs / Ulrik Ramme­skov Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen, Kim Sommer Jensen (2. udg. København : Jurist-og Økonomforbundet. 725 s.)

Berg, Peter: Externredovisning : från teori till praktik (Norstedts juridik. 667 s.)

Bogdan, Michael: Svensk internationell privat- och processrätt / Michael Bogdan, Michael Hellner (9. uppl. Norstedts juridik. 492 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 146)

Costa, Marios: Steiner & Woods EU law / Marios Costa, Steve Peers (14. ed. Oxford Univ. Press. 710 s.)

Friis Hansen, Sören: Introduktion til dansk selskabsret. 1, Indledning til selskabsretten, kapitalselskaber / Søren Friis Hansen, Jens Valdemar Krenchel (6. udg. København : Karnov Group. 375 s.)

Friis Hansen, Sören: Introduktion til dansk selskabsret. 2, Personselskaber, foreninger og fonde / Søren Friis Hansen, Jens Valdemar Krenchel (6. udg. København : Karnov Group. 287 s.)

Hallberg, Ulrika: Praktisk tillämpning av den nya LSS-lagen / Ulrika Hallberg, Gunilla Klingberg (Studentlitteratur. 134 s.)

Hiort af Ornäs Leijon, Lena: Skattesystemet : lärobok : inkomstskatt, sociala avgifter, mervärdesskatt, punktskatter, internationella frågor och förfaranden / Lena Hiort af Ornäs Leijon, Eleonor Kristoffersson (Iustus. 2021. 206 s.)

Ingvarsson, Torbjörn: Fordringsrätt : en lärobok (2. uppl. Norstedts juridik. 178 s.)

Jensen, Ulf: Kommunala marktransaktioner / Ulf Jensen, Kjell Sollbe (Norstedts juridik. 471 s.)

Kalbro, Thomas: Markexploatering / Thomas Kalbro, Eidar Lindgren (7. uppl. Norstedts juridik. 188 s.)

Kristoffersson, Eleonor: Textbook on EU VAT / Eleonor Kristoffersson, Pernilla Rendahl
(3. ed. Iustus. 199 s.)

Lindencrone Petersen, Lars: Dansk retspleje : civil-, foged-, skifte- og straffeprocessen / Lindencrone & Werlauff (København : Karnov Group. 848 s.)

Olsson, Staffan: LSS i praktiken : sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt (3. uppl.
Studentlitteratur. 152 s.)

Sandén, Hans-Olof: Hets mot folkgrupp (Norstedts juridik. 246 s.)

Schaumburg-Müller, Peer: Kapitalselskaber : aktie- og anpartsselskaber / Peer Schaumburg-Müller (9. udg. København : Jurist-og Økonomforbundet. 794 s.)

Straffeprosessloven : lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangs­måten i straffe­saker. Bd 1, Lovkommentar / Erik Keiserud et al. (5. utg. Oslo : Universitetsforl. 910 s.)

Welin, Håkan: Nämndemannen : uppdrag med förtroende (BoD – Books on Demand. 280 s.)

Westberg, Peter: Konflikt och kontrakt (Jure. 757 s.)

Annons
Annons
Annons