search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Kan man lita på en trust? : en studie av den anglosaxiska trusten ur ett svenskt perspektiv
Författare: Katarina Olsson
Förlag: Norstedts juridik

Den anglosaxiska trusten är den mest använda formen för egendomsförvaltning i världen och har stor ekonomisk, social och rättslig betydelse i common law-länderna. I Sverige existerar den inte som rättsfigur, det går inte att bilda en trust enligt svensk rätt. I takt med ökad internationalisering måste dock även svenska jurister ta ställning till frågeställningar kring truster. I boken förklaras trustens struktur, funktion och rättsverkningar för svenska förhållanden. Svensk doktrin har tidigare behandlat ämnet mycket sparsamt.

Kollektivavtalsgrundad försäkring : några huvuddrag
Författare: Bertil Bengtsson
Förlag: Norstedts juridik

Boken ger en översiktlig beskrivning av den viktigaste formen av kollektiv försäkring, kollektivavtalsgrundad försäkring, en förhållandevis ny företeelse på försäkringsmarknaden som inte tidigare behandlats närmare i den juridiska litteraturen. Framställningen behandlar de viktigaste huvuddragen i det speciella regelsystem som gäller för försäkringsformen. Boken är en komplettering av Bertil Bengtssons tidigare utgivna bok Försäkringsavtalsrätt.

Rådgivaransvaret av Rolf Johansson, Iustus

Advokat Rolf Johansson som under flera år undervisat blivande advokater i riskhantering och rådgivaransvar är aktuell med en bok om rådgivares juridiska ansvar för sin rådgivning. Boken är en samlad genomgång och analys av rådgivaransvaret generellt men speciellt ur ett advokatperspektiv. Då det inte finns någon lagreglering som definierar rådgivares skadeståndsansvar utgör rättspraxis den viktigaste rättskällan.

Boken består av två delar där första delen beskriver gällande rätt i olika hänseenden. Andra delen innehåller utförliga referat av centrala avgöranden från HD som uppmärksammats i första delen. Av speciellt intresse är de två domar som kom 2018 och 2019 som är centrala för gällande rätt när det gäller skadeståndsansvaret (NJA 2018 s. 414, ”Advokatens skadestånds­ansvar” och NJA 2019 s. 877, ”Advokatens skatterådgivning”).

Intervju med Rolf Johansson om boken Rådgivaransvaret

Idrottsjuridik

Årets utgåva av Idrottsjuridisk skriftserie innehåller artiklar från olika delar av den juridik som är relevant ur ett idrottsperspektiv. Coronapandemins negativa konsekvenser för idrottsverksamheten, både ekonomiskt och idrottsligt, avspeglar sig i flera av artiklarna. Vidare innehåller artikelsamlingen bidrag om bland annat elitidrottares rätt till arbetslöshetsersättning, lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, korruption inom idrottsvärlden, spelarförsäljningar i svensk elitfotboll och ett urval av idrottsrelaterade skattemässigt intressanta rättsfall. Skriftserien ges årligen ut av Svensk Idrottsjuridisk förening.

Nya festskrifter

Festskrift till Rolf Dotevall, Juristförlaget i Lund

Denna festskrift tillägnas Rolf Dotevall, professor i handelsrätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hans forskning har varit inriktad mot avtals-, bolags- och skadeståndsrätt inom vilka områden han publicerat ett flertal böcker, rapporter och artiklar. Festskriften innehåller drygt 40 uppsatser inom skilda ämnesområden författade av kolleger och vänner. Marie Karlsson-Tuula, Annina H. Persson och Patrik Lindskoug står som redaktörer för boken.

Livsfellesskap – rettsfellesskap : festskrift til Tone Sverdrup 70 år, Gyldendal

Tone Sverdrup, professor vid Oslo universitet, har fyllt 70 år och hyllas med en festskrift för sina mångåriga insatser inom rättsvetenskapen. Hon disputerade 1997 och har publicerat en rad böcker och artiklar, speciellt på familjerättens område. Festskriften innehåller 28 uppsatser, som främst rör olika famljerättsliga frågor men även teman och problemställningar från andra rättsområden.

Annons
Annons
Annons